19. Výzva OPŽP 2014-2020 na zateplení budov a výměnu zdroje tepla

21.01.2016

Dne 1.12.2015 byla vyhlášena 19. výzva OPŽP 2014-2020, která se zaměřuje na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, výměny zdroje tepla, instalace solárně termických systémů a samostatné opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii.

Základní informace o 19. výzvě OPŽP 2014-2020:

 • Oprávnění žadatelé: Majitelé veřejných budov (Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace (o.p.s., nadace, spolky(hasiči, sokol)), Církve a náboženské společnosti a jejich svazy)
 • Doba příjmu žádostí: 1.12.2015 – 15.4.2016
 • Podmínka získání dotace: 30 bodů (bez bonifikace)
 • Finanční alokace: 3 mld. Kč
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 100 000 Kč
 • Podpora je 40 % a neodpočítává se pětiletá úspora jako v minulém období
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31.12.2023

Další podmínky:

 • V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (kogenerační jednotky), kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let.
 • V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 % (není podmínkou komplexní renovace, ke splnění této podmínky stačí většinou výměna oken, případně doplněná o zateplení stropů.
 • V této výzvě nejsou podporována elektrická tepelná čerpadla
 • Nejsou podporovány rodinné a bytové domy
 • Přehled obcí Zlínského kraje s bonifikací 10 bodů: bonifikace10
 • Přehled obcí Zlínského kraje s bonifikací 5 bodů: bonifikace5

Seznam příloh nutných k žádosti (žádný dokument nesmí být starší než 2 roky)

Doklad osvědčující název, sídlo – předloží pouze subjekty neevidované v informačním systému základních registrů (příspěvkové organizace).

Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu jednání žadatele.

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP – plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP byla u obce členem zastupitelstva a u společnosti/organizace zaměstnancem).

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH; v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.

Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví

u akcí, kterých se týká:

 1. a) nejedná se o pořízení ryze mobilního zařízení a
 2. b) pozemek či stavba, na kterém / ve které je akce realizována, je součástí předmětu podpory. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (www.czuk.cz).

Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Zpráva k modulu CBA (Finanční a ekonomická analýza) – u projektů vytvářejících příjem ve smyslu článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013, kde bude výpočet podpory stanoven metodou finanční mezery, bude modul CBA doplněn o zprávu s vysvětlením údajů použitých k jeho vyplnění.

Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu), nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě potřeby si může SFŽP od žadatele dodatečně vyžádat další části projektové dokumentace. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Předložený rozpočet musí být stvrzenzpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.

Kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor. Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.

Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP.

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

Stanovisko příslušného orgánu památkové péče, že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budova apod.).

Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Platí pouze pro SC 5.1 a).

Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu (všichni žadatelé předkládají spolu se žádostí o podporu):

 1. Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele. Pozn.: Žadatel musí zajistit spolufinancování těch výdajů projektu, na které nebude poskytnuta podpora. Vlastní zdroje lze zajistit jak z vlastních (rozpočtových) prostředků žadatele, tak z prostředků získaných od třetích osob (od tzv. spolufinancujících subjektů s výjimkou jiných Operačních programů a Iniciativ Společenství) nebo z inovativních finančních nástrojů (IFN) v rámci OPŽP (pokud je aktuálně a pro příslušný specifický cíl možno čerpat podporu z IFN).
 2. Všichni žadatelé, pro které jsou relevantní vylučovací ekonomická kritéria uvedená v Pravidlech pro žadatele v tabulce v Příloze 5 (tj. obce, města, kraje, svazky obcí, měst a krajů a podnikatelské subjekty a státní podniky), provedou na „Kalkulačce pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria“ umístěné na stránkách www.opzp.cz propočet vylučovacího ekonomického kritéria (podrobné informace jsou součástí Kalkulačky). (nebo lze vyplnit zde a EAZK vyplní za Vás) a) Pokud žadatel nenaplňuje vylučovací ekonomické kritérium, přikládá vytištěný, podepsaný a orazítkovaný formulář „Propočet vylučovacího ekonomického kritéria“ pro daný typ subjektu k žádosti o podporu. b)Pokud žadatel naplňuje vylučovací ekonomické kritérium, není oprávněn podat žádost o podporu.
© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html