Archiv měsíce: březen 2018

Dotace na zateplení a výměnu zdroje v bytovém domě

Jste vlastníkem domu nebo SVJ nebo bytové družstvo? Nyní můžete získat až 40% dotaci na zateplení a výměnu zdroje ze 78. výzvy IROP.

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových konstrukcí, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí a výměna oken a dveří)
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla:
  • na fosilní paliva za: plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnov. zdroje energie nebo zemní plyn
  • na pevná fosilní paliva za: kotel na biomasu
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • instalace solárních termických kolektorů
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • výměna předávací stanice
Hladina podpory Dotace – EFRR Dotace – SR *
Zateplení/výměna výplní otvorů
-úspora celkové dodané energie minimálně 40 %

-klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

40 % 2 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 30 %

-klasifikační třída celkové dodané energie C nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

30 % 1,5 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 20 %

-u jednotlivých zateplovaných konstrukcí/měněných výplní otvorů dosažení 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty

-jednotlivé zateplované konstrukce/měněné výplně otvorů musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 podle ČSN 73 0540-2 (KULTURNÍ PAMÁTKA, PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA)
Instalace technologických systémů bez současného zateplení/výměny otvorů
-požadavky dle pořizovaného technologického systému 30 % 1,5 %

Dotace SR je pouze pro veřejné subjekty.

Zjednodušená prezentace výzvy ZDE

Kompletní podmínky ZDE.

Pozvánka na seminář 15. 3. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný při příležitosti 29. ročníku veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM, který se  bude konat ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 12:30 hodin v salónku restaurace Novesta ve Zlíně. Seminář je zaměřen na problematiku dodržování energetické legislativy, aktuální dotační výzvy, nové trendy ve výstavbě a renovaci budov.

PROGRAM

12:20-12:30   Zahájení
12:30-13:15 Vývoj energetické legislativy za posledních 20 let a požadavky na výstavbu po roce 2018, Ing. Vladan Panovec, Centrum stavebního inženýrství a.s., vedoucí pracoviště Zlín
13:15-13:30 Finanční zdroje na zateplování budov, výměnu zdrojů tepla, topných systémů, OZE a rekuperace, Ing. Miroslava Knotková, EAZK
13:30-14:30 Soběstačné domy, Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér  ELAM
14:30-15:15 Správná cesta k modernizaci a výstavbě obecních budov, Ing. arch. Pavel Koláček
15:15-15:25 Vnitřní prostředí budov a požadavky na větrání, Ing. Martin Hrehuš, EAZK
15:25-15:45 Dotační programy pro majitele rodinných domů, Ing. arch. Květoslava Kruková, Ing. Jan Vidomus
15:45-16:00 Diskuze

Seminář je zdarma a je určen odborné veřejnosti, starostům, projektantům, energetickým auditorům, investorům, projektantům i zájemcům z řad veřejnosti. Na semináři i na stánku EAZK (na výstavní ploše) se po dobu konání veletrhu dozvíte, jak stavět domy s nízkou energetickou náročností, soběstačné a aktivní domy, jak si přečíst svoji fakturu na zemní plyn a elektřinu. Jaké dotace můžete na snížení energetické náročnosti budov, včetně rodinných domů získat. Jak a kde o ně požádat. Další informace o Veletrhu ZDE

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html