Dotace na zateplení a výměnu zdroje v bytovém domě

25.03.2018

Jste vlastníkem domu nebo SVJ nebo bytové družstvo? Nyní můžete získat až 40% dotaci na zateplení a výměnu zdroje ze 78. výzvy IROP.

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových konstrukcí, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí a výměna oken a dveří)
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla:
  • na fosilní paliva za: plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnov. zdroje energie nebo zemní plyn
  • na pevná fosilní paliva za: kotel na biomasu
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • instalace solárních termických kolektorů
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • výměna předávací stanice
Hladina podpory Dotace – EFRR Dotace – SR *
Zateplení/výměna výplní otvorů
-úspora celkové dodané energie minimálně 40 %

-klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

40 % 2 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 30 %

-klasifikační třída celkové dodané energie C nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

30 % 1,5 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 20 %

-u jednotlivých zateplovaných konstrukcí/měněných výplní otvorů dosažení 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty

-jednotlivé zateplované konstrukce/měněné výplně otvorů musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 podle ČSN 73 0540-2 (KULTURNÍ PAMÁTKA, PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA)
Instalace technologických systémů bez současného zateplení/výměny otvorů
-požadavky dle pořizovaného technologického systému 30 % 1,5 %

Dotace SR je pouze pro veřejné subjekty.

Zjednodušená prezentace výzvy ZDE

Kompletní podmínky ZDE.

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html