Interreg Salaš

01.06.2009

VYUŽITÍ BIOMASY A SLUNCE V PODHORSKÉ OBCI SALAŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA ČR-SR

Obec Salaš je podhorskou obcí pohoří Chřibů, lákající jako „základna“ uprostřed lesů po celý rok tisíce pěších i cykloturistů do malebných i tajemných míst v okolí, např. Zlacká studánka, rozhledna na Brdu, turistická chata Bunč, archeologická lokalita Králův stůl nebo památník tragédie z konce druhé světové války. Odlehlost obce v krásné přírodě je však vykoupena nedostatky v infrastruktuře, např. zde není zavedena plynofikace a topení na tuhá paliva, především hnědé uhlí, způsobovalo v neprovětrané horské kotlině rapidní zhoršení ovzduší. Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo podpořit rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie pro zlepšení životního prostředí a turistické atraktivity.

S využitím prostředků Evropské unie – fondu regionálního rozvoje v rámci programu Interreg IIIA byl podpořen projekt na využití topení ekologicky čistou biomasou – dřevem spolu s využitím solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody. Základní myšlenkou projektu je využití místních zdrojů dřeva (smlouva s Lesy České republiky) pro vytápění rodinných domů, kdy obec zajišťuje samovýrobou probírku v okolních porostech do čtyřiceti let stáří, čímž jsou také sníženy emise z dopravy. Výsledkem projektu je také vytvoření jednoho pracovního místa spojeného s organizací těžby, manipulace, evidence i samotné fakturace jednotlivým účastníkům projektu.

Zásobník 750 lt. s integrovaným bojlerem na TUV ze solárního kolektoru, který také dohřívá ústřední topení.

Dalším zajímavým rysem je decentralizované zaměření projektu – nebyla vytvořena žádná centrální velká a nákladná výtopna ani neměly přednost obecní či veřejné budovy, ale vzhledem k rozptýlené zástavbě byly podpořeny přímo jednotlivé domácnosti nákupem a instalací kotlů, které jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru. Celkem takto vzniklo 32 zrekonstruovaných lokálních kotelen v jednotlivých rodinných domech a 4 systémy solárního ohřevu užitkové vody, přičemž jeden solární systém může v přechodném období (jaro, podzim) dohřívat i ústřední topení domu. Na financování projektu se podílela EU, stát, obec a jednotlivé domácnosti, kde jejich příspěvek byl závislý od náročnosti a složitosti montáže. Kruh se uzavírá možností využití popela ze dřeva jako ekologického hnojiva pro místní zahrady a pole.

Příklady realizace kotelen na biomasu v rodinných domech

Realizaci projektu komentuje starosta obce Ing. Zdeněk Píštěk:

Jak probíhala v rámci projektu spolupráce se slovenskou stranou?

Jednali jsme se slovenskou obcí Horná Mariková, která připravovala obdobný projekt na využití biomasy pro vytápění veřejné budovy. S touto obcí byla podepsána smlouva o spolupráci, ale bohužel slovenská strana neuspěla ve výběrovém řízení a náš projekt tak byl překvalifikován na samostatný projekt. Samozřejmě, že se systémem realizace, prezentace a dopadu na naši obec rádi seznámíme naši partnerskou obec, případně i další obce.

Jak funguje místní systém dodávky dřeva pro obyvatele obce?

Palivové dříví dodáváme přímo lidem zpracované v metrových, případně dvoumetrových polenech přímo až k nemovitosti. Toto je ta poslední fáze, ale nejdříve je nutné zabezpečit celou řadu činností, počínaje vyznačením stromů v daném porostu revírníkem Lesů ČR s.p, dále zajistit kvalitního těžaře pro provedení těžby, ručně vynosit dříví z porostu a poskládat do hrání, aby se zjistilo, kolik že se jej vytěžilo, vyvézt k cestám přístupným těžké technice a teprve poté odvézt ke spotřebitelům nebo na skládku. Jak je vidět, je tato činnost velmi náročná jak organizačně, tak i časově a její zabezpečení v ročním rozsahu potřebných 600 – 800 m³ palivového dříví si v podmínkách obce s neuvolněnými funkcionáři vyžaduje zřízení nového pracovního místa. Na štěstí nám v prvním roce realizace vyšli vstříc pracovníci státního podniku Lesy české republiky, a to jak z Krajského inspektorátu Zlín, tak hlavně z Lesní správy Buchlovice.

Jak probíhala samotná realizace projektu?

Před samotnou přípravou projektu proběhla v obci dotazníková akce, kde z jejich výsledků bylo jasné, že obyvatelstvo si přeje zlepšení stavu ovzduší a je připraveno na změnu vytápění při možnosti zajištění ekologického paliva. Na základě získaných údajů byl zahájeno vypracování projektu, který byl pak podán v rámci programu INTEREG IIIA. Po podepsání podmínek pro financování projektu bylo zahájeno zajištění finančních prostředků a současně vypracování projektů na jednotlivé kotelny, kde byly vlastně obsaženy všechny parametry pro obeslání nabídek na dodávku kotlů. U solárních systémů jednotlivé projekty zpracovaly oslovené firmy. Samotná instalace solárních systémů proběhla bez větších problémů firmou JH SOLAR. U instalací kotlů již bylo problémů více – každá kotelna je přece jen trochu jiná, neinstaluje se do nové kotelny, ale stávající – je nutno zajistit přívod elektřiny, přívod vody pro bezpečnostní prvek kotle, úprava kouřovodu atd. Nutno podotknout, že díky dobré spolupráci s firmou KOVOMARKET A.S., byly zmíněné problémy včas vyřešeny a tím i eliminována rizika s uvedením do provozu.

Jaké zkušenosti můžete předat případným dalším zájemcům o podobné projekty?

Protože nám na realizaci projektu zbylo velmi málo času (cca 7 měsíců), těžkosti vznikly při vyřizování překlenovacího úvěru, kdy banky ještě nemají dostatek informací o poskytovaných dotacích obcím a dále bylo trochu rizikem i to, že se posunuly instalace jednotlivých kotlů do podzimních měsíců, kdy je těžší sehnat volnou kapacitu, doporučujeme všem dbát na důslednou přípravu a zpracování reálného časového harmonogramu projektu. Na základě prvních ohlasů uživatelů a našich pozorování můžeme odpovědně tento projekt doporučit i dalším obcím neboť již první dny topné sezony ukazují změnu stavu ovzduší jak v obsahu prachových částic, tak i obsahem CO. Kromě velmi ekonomického spalování dřevní hmoty, které samo o sobě kladně ovlivnilo stav ovzduší, znásobilo tento efekt i zkvalitnění odtahových podmínek jednotlivých komínů a to jak jejich opravou, rekonstrukcí a nebo i stavbou zcela nového komínového tělesa.

Celkový rozpočet projektu

1 970 000 Kč

Dotace EU – ERDF

1 470 000 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR

98 500 Kč

Příspěvek obce Salaš

401 500 Kč

Počet podpořených obyvatel

160

Instalovaný výkon

800 kW

Zpracované dřevo

500 t/rok

Úspora fosilních paliv – hnědé uhlí

170 t/rok

Úspora CO2

60 t/rok

Úspora SO2

0,6 t/rok

Věříme, že realizací tohoto projektu dojde nejen ke zkvalitnění životního prostředí v obci, ale i k posunu ve vědomí a vztahu občanů k životnímu prostředí, což by ve svém důsledku mohlo vést i k dalšímu oživení turistického ruchu v čisté přírodě chřibských lesů.

Přijďte se podívat!

Kontakty:

Obec Salaš, Salaš 85
687 06 Velehrad
Tel., Fax: +420 572 571 220
starosta mobil: + 420 724 147 929
e-mail: salas@uh.cz
www.salas.uh.cz

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html