Jak předejít nekvalitnímu zateplení budov?

02.12.2009

Při provádění zateplení budov je potřeba dodržovat technologické postupy požadované výrobcem daného zateplovacího systému a věnovat patřičnou pozornost i malým detailům. Při nekvalitním provedením zateplení dochází k tepelných ztrát v tzv. „tepelných mostech“ a dále hrozí riziko zvýšeného výskytu plísní. Tepelné mosty jsou obvyklé v místech křížení stěn, umístnění oken, dveří popř. vyústění nejrůznějších průduchů a také tepelné mosty vznikají při nekvalitním zateplení pláště budovy ponecháním větších mezer mezi deskami polystyrenu (viz. obrázek) nebo použitím jiného druhu skob, než je doporučeno výrobcem daného zateplovacího systému.

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. zajišťovala v rámci projektu Energy in Minds! termovizní měření zateplovaných objektů. V rámci získání objektivních dat se tato měření provádí po západu slunce při teplotách pod bodem mrazu. Provedená měření odhalila u jednoho ze zateplovaných objektů tepelné mosty způsobené nekvalitním pokládáním desek polystyrenu. Odhalení těchto vad vedlo k nápravě ze strany dodavatele a zjištěné tepelné mosty byly odstraněny demontáží a opětovnou kvalitní instalací zateplovacího systému na dotčené stěně. Pouhé ucpání mezer kousky polystyrenu nebo minerální vatou by mohlo způsobit praskání a narušení tepelné izolace v důsledku rozdílných vlastností (tepelná roztažnost) použitých materiálů.

Co lze doporučit investorovi? Základním a nejjednodušším způsobem jak předejít nekvalitnímu provedení tepelné izolace budovy je pravidelná kontrola stavby, neboť většina netěsností je patrná i pouhým pohledem. Při kontrole stavby je také nutné ověřit, zda použitá izolace (polystyren/minerální vata, tloušťka, způsob upevnění) odpovídá údajům uvedeným v projektu.

IR foto

© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html