Kontrola kotlů a klimatizačních systémů

15.12.2011

Kontrola kotlů a klimatizačních systémů ve veřejnoprávních budovách dle novelizace č.177/2006 Sb. zákona č. 406/2000 Sb (účinnost od 1.1.2007).

 

1. Charakter kontroly kotlů je stanoven vyhláškou č. 276/2007 Sb. (účinnost od 1.11.2007).

 Vlastník nebo provozovatel zařízení musí zajistit daný druh kontroly pro odpovídající výkon zařízení:

 

A/ zařízení sloužící pro ústřední vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu

 –          jednorázovou kontrolu kotlů uvedených do provozu před 31.12.1994 a vnitřních rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 1.1.2010). Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

–          jednorázovou kontrolu kotlů uvedených do provozu po 1.1.1995 a vnitřních rozvodů tepelné energie 15 let od spuštění.

 

B/ kotle s jmenovitým výkonem  od  20 – do 200 kW

 -          pravidelnou kontrolu kotlů na uhlí a kapalná paliva  1x za 2 roky (první kontrola do 1.11.2009)

–          pravidelnou kontrolu kotlů na plyn 1x za 4 roky (první kontrola do 1.11.2011)

 

C/ kotle s jmenovitým výkonem nad 200 – do 400 kW 

 -          pravidelnou kontrolu kotlů

–          v současnosti po zrušení vyhlášky č. 150/2001 Sb., která se vztahovala na nové nebo rekonstruované zařízení, není platný žádný legislativní předpis, který by specifikoval četnost kontroly kotlů s výkonem v daném rozmezí

–          v době platnosti této vyhlášky byla předepsána četnost kontroly účinnosti zařízení a kotlů dle typu měření 1x měsíčně resp. 1 x ročně (první kontrola účinnosti do 1.2.2007)

 

D/ kotle s jmenovitým výkonem nad 400 kW 

 -          pravidelnou kontrolu kotlů

–          princip zjišťování účinnosti kotlů udává vyhláška č. 349/2010 Sb., neuvádí však četnost kontrol a platí pro kotle instalované a rekonstruované po 8.12.2010

–         na kotle instalované dříve platila vyhláška  č.150/2001 Sb.- viz výše

 

Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů.

 Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

 Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně kotle a o alternativních řešeních. Tuto zprávu vypracuje osoba oprávněná pro provádění kontrol– viz níže.

 Vzor zprávy o jednorázové kontrole je ke stažení zde a o pravidelné kontrole zde

 2. Charakter kontroly klimatizačních systémů je stanoven vyhláškou č. 277/2007 Sb. (účinnost od 1.1.2009).

 U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky (první kontrola do 1.1.2013).

 Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních. Tuto zprávu vypracuje osoba oprávněná pro provádění kontrol – viz níže.

 Vzor zprávy je ke stažení zde

 Pro účely kontroly zdroje se rozumí:

 – jmenovitým výkonem kotle množství tepelné energie udané výrobcem, které kotel předává trvale v teplonosné látce při stanovených podmínkách v ustáleném stavu

 – jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem

 Kdo je oprávněn provádět kontroly kotlů a klimatizačních systémů:

 

–          energetický auditor dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

–          osoby autorizované podle § 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření.

–         seznam oprávněných osob je ke stažení na webu  http://www.mpo-enex.cz/experti/

 Sankce za neprovedení příslušných kontrol kotlů na kapalná, plynná a pevná paliva a kontrol klimatizačních systémů dle zákona č.299/2011 Sb.,§12 a §12a:

 

Neprovedením předepsaných kontrol se vlastník či provozovatel vystavuje riziku pokuty 100 000 Kč

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html