Motto ENVIROS: Today's Business Tomorrow's WorldMotto ENVIROS: Today's Business Tomorrow's World

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Zpracování územní energetické koncepce kraje vyžaduje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Hlava II, Energetické koncepce v § 4 - Územní energetická koncepce.

V souladu s dikcí tohoto zákona vychází "Územní energetická koncepce Zlínského kraje" ze Státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje kraje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Tento požadavek byl zdůrazněn zpracováním Územní energetické koncepce Zlínského kraje jako jednoho z výstupů "Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje".

Obsah Územní energetické koncepce Zlínského kraje vychází z Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce a které uvádí: "Řešení energetického hospodářství území obsahuje zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou efektivností při respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie" Způsob zpracování Územní energetické koncepce vychází dále ze specifických požadavků Zlínského kraje a ze znalostí a kvalifikace zhotovitele - zejména v oblasti tvorby energetického a emisního informačního systému, plně integrovatelného do IS Zlínského kraje, a v potřebě provázanosti s ostatními dokumenty.