Mikroklimatické podmínky na pracovištích

22.06.2012

Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou upraveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro výukové prostory školských zařízení platí jiná legislativní úprava. Základní informace jsou k dispozici ve stručném výtahu z tohoto nařízení .

V souvislosti s energetickou náročností jsou významné především části tohoto nařízení vztahující se k § 3 – Hodnocení zátěže teplem, § 41 – Větrání pracovišť, § 42 – Nucené větrání, § 45 – Osvětlení pracoviště, § 46 – Světlá výška prostor určených pro práci, § 47 – Objemový prostor, § 48 – Rozměry podlahové plochy a Příloha č. 1 tohoto nařízení. Vybrané stati jsou ke stažení zde. Celá vyhláška včetně všech novelizací je k nahlédnutí na těchto www stránkách.

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c-361-2007-sb-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci .

Stanovení nejvyšších a nejnižších teplot je poměrně složité, protože se odvíjí od typu fyzické zátěže při práci. Jedná se o poměrně komplikovaný souhrn více faktorů – míry fyzické zátěže, celkové pracovní doby, délky přestávek, pohlaví, náhrad tekutin atd. Nejvyšší dovolená teplota na pracovišti se stanovuje podle typu práce. Popis jednotlivých kategorií je v tabulce č. 1 přílohy 1 tohoto nařízení.

Nejjednodušší je stanovení nejvyšších teplot pro kancelářské práce – třída 1A) mají stanoveno rozmezí teplot 20 – 27 °C. Toto rozmezí se však nevztahuje pro dny s vysokými teplotami, tzn. dny, kdy venkovní teplota překročí 27 °C. V tyto dny může teplota vnitřní teplota dosáhnout až 34 °C.

Pro klimatizované kancelářské prostory je stanoveno rozmezí teplot, ve kterých se má teplota pohybovat. Liší se dle typu činností a dle pracovního obleku. Pro prostory s dlouhým oblekem (typicky pánský oblek) je stanoveno rozmezí teplot na 21-23°C pro práce vyžadující vysokou pozornost. Pro místa, kde je povolen lehké vzdušné oblečení je teplota stanovena na 23,5 °C – 25,5 °C. Pro činnosti se středním stupněm pozornosti a ty ostatní platí rozmezí o 0,5°C širší.

Dále se posuzuje horizontální rozložení teplot v místnosti. Jsou stanoveny maximální hodnoty rozdílu teploty mezi hlavou a kotníky.

Aby bylo dosaženo vhodných teplot na pracovišti, je třeba při návrhu budov věnovat dostatečnou pozornost provedeným tepelně-technickým výpočtům, dimenzování chladících systémů, správnému větrání a stínění budovy.

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html