Nová zelená úsporám 2015

16.07.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřen Program Nová zelená úsporám pro rok 2015. Program je jednodušší a lze žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Nově nepotřebujete registraci firem a SVT kódy výrobků, návrh opatření a výpočty mohou provádět proškolení projektanti, jejich seznam najdete na:

NZÚ pro rodinné domy je vyčerpána. Příjem žádostí skončil. Bylo podáno 4322 žádostí za více než 995 milionů korun.

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde a zdeNZU

Změny v pravidlech pro rok 2015:

Zahájení příjmu žádostí: 15.5.2015

Ukončení příjmu žádostí : 31.10.2015 (do 12h)

Oprávněný žadatel: vlastník rodinného domu (bytové domy jsou podporovány pouze na území hl. m. Prahy)

Doba udržitelnosti: 10 let od vyplacení dotace

Maximální výše dotace: 50 % doložených způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně provedené po 1. 1. 2014, u dílčích(A.0) opatření je stanoveno datum 1. 1. 2015

Kam podat žádost: Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ve Zlíně Budova 51, J. A. Bati 5645, 76001 Zlín (GPS 49.2220389N, 17.6541889E)

Výše dotace pro opatření A (Zateplení stávajících rodinných domů):

Typ konstrukce A.0 a A.1 [Kč/m2] A.2 [Kč/m2] A.3 [Kč/m2]
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

Konkrétní podmínky opatření A.0-A.3:

Sledovaný parametr Označení [jednotky] A.0 A.1 A.2 A.3 1)
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh.m-2.rok-1] bez požadavku ≤90 ≤55 ≤35
nebo nebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤0,95 Uem,R ≤0,85 Uem,R ≤0,75 Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovy U [W.m-2.K-1] U≤ 0,9*Urec,20 2) dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření 3) [%] ≥20 % ≥40 % ≥50 % ≥60 %
1) V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4 (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).
2) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové
péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění
některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20.
3) Určuje energetický specialista na základě výpočtu

Podpora na zpracování posudku 25 000 Kč.

Výše dotace pro opatření B (Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností):

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností (mj. potřeba tepla na vytápění do 20 kWh/(m2.rok)) 350 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na využití OZE (mj. potřeba tepla na vytápění do 15 kWh/(m2.rok)) 500 000

Podpora na zpracování posudku 35 000 Kč.

Výše dotace pro opatření C (Efektivní využití zdrojů energie):

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč], dle podoblasti
C.1 C.2
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Podpora na zpracování posudku 5 000 Kč.

Více o programu se dozvíte na WEB Nová zelená úsporám

© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html