Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

03.12.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřena 3. výzva Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015-2021. V rámci výzvy je možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Dále je novinkou podpora fotovoltaických systému pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu nebo ohřev teplé vody. Plánovaných je celkem 27 mld. Kč.NZU

Doklady potřebné k doložení žádosti týkající se návrhu opatření a výpočty mohou provádět pouze proškolení projektanti nebo energetičtí specialisté, jejich seznamy najdete na:

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

EAZK doporučuje zvážit kombinaci komplexního zateplení „NZÚ“ případně zlepšení tepelně technických vlastností vybraných konstrukcí rodinného domu (např. výměnu oken + zateplení stropů, zateplení obvodového pláště + zateplení stropů nebo střechy) a „kotlíkových dotací“. Stručný přehled možných podpor najdete zde

 Změny v pravidlech NZÚ pro roky 2015-2021 a základní informace o programu:

Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2015 (od 15.10.2018 dle nových podmínek)

Ukončení příjmu žádostí : 31.12.2021

Oprávněný žadatel: vlastník rodinného domu

Doba udržitelnosti: 10 let od vyplacení dotace

Maximální výše dotace: 50 % doložených způsobilých výdajů, maximální výše podpory 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření a datum stanovení způsobilosti je 24 měsíců před podáním žádosti

Kam podat žádost: Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ve Zlíně Budova 51, J. A. Bati 5645, 76001 Zlín (GPS 49.2220389N, 17.6541889E)

Stručný výtah podporovaných opatření včetně výše dotace:

Výše dotace pro opatření A (Zateplení stávajících rodinných domů):

Typ konstrukce*,** A.0 a A.1 [Kč/m2] A.2 [Kč/m2] A.3 [Kč/m2]
Obvodová stěna, průsvitné  i neprůsvitné obv. konstrukce, lehký obv. plášť, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200

*- Pro památkově chráněnou budovu je zvýhodňující koeficient 1,3 (všechny hodnoty se zvyšují o 30 %)

**- Při použití materiálu s vydaným environmentálním prohlášením typu III je koeficient 1,05

Konkrétní podmínky opatření A.0-A.3:

Sledovaný parametr Označení [jednotky] A.0 A.1 A.2 A.3 1)
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh.m-2.rok-1] bez požadavku ≤90 ≤55 ≤35
nebo nebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤0,95 Uem,R ≤0,85 Uem,R ≤0,75 Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovy U [W.m-2.K-1] U≤ 0,9*Urec,20 2) dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření 3) [%] ≥20 %

≥10 %4)

≥40 % ≥50 % ≥60 %
1) V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4 (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).
2) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20.
3) Určuje energetický specialista na základě výpočtu
4) Platí pro památkově chráněné budovy

Dále je zde možná podpora na výstavbu zelených střech – dotace 500 Kč/m2 půdorysné plochy

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení) na výstavbu budovy byla podána před 1.7.2007.

Lhůta pro doložení dokumentů ode dne akceptace žádosti je 24 měsíců.

Práce lze provést svépomocí.

Nově je zde podpora na stínící techniku ve výši 500 Kč/m2 s ručním ovládáním a 1000 Kč/m2 s inteligentním motorickým řízením.

Podpora na zpracování posudku 25 000 Kč (maximálně však 15 % z alokované částky podpory).

Maximální dotace je 550 000 Kč.

Výše dotace pro opatření B (Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností):

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.0 Dům s nízkou energetickou náročností (měrná neobnovitelná energie do 120 kWh/(m2.rok)) – nutnost instalace rekuperace 150 000
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností (mj. potřeba tepla na vytápění do 20 kWh/(m2.rok)) 300 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na využití OZE (mj. potřeba tepla na vytápění do 15 kWh/(m2.rok)) 450 000

Dále se podporuje:

  • Výstavba zelených střech – 500 Kč/m2 půdorysné plochy
  • Využití tepla z odpadní vody- 5000 Kč/zařízení, max. 15 000 Kč/RD

Lhůta pro doložení dokumentů ode dne akceptace žádosti je 36 měsíců.

Jsou-li pro realizaci použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je stavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč. (pro zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků, přičemž souhrnné způsobilé výdaje musí být alespoň 150 000 Kč)

Současně s opatřením B lze žádat pouze na C.3,C.5 a C.6. Jestliže již byla podána žádost i na C.3.4,C.3.5 nebo C3.6,tak nelze již žádat o C.3.

Podpora na zpracování posudku 35 000 Kč (maximálně však 15 % z alokované částky podpory).

Výše dotace pro opatření C (Efektivní využití zdrojů energie):

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč], dle podoblasti
C.1 C.2
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50 % podílem OZE – vhodné pro obce Brumov-Bylnice, Hostětín, Roštín, Slavičín a Valašská Bystřice 40 000 30 000
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární fotovoltaické systémy s přímým ohřevem 35 000
C.3.4* Solární fotovoltaické systémy propojené s DS 55 000
C.3.5* Solární fotovoltaické systémy propojené s DS a ziskem alespoň 1700 kWh/rok 70 000
C.3.6* Solární fotovoltaické systémy propojené s DS a ziskem alespoň 3000 kWh/rok 100 000
C.3.7 Solární fotovoltaické systémy propojené s DS a ziskem alespoň 4000 kWh/rok 150 000
C.3.8 Solární fotovoltaické systémy spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody tepelným čerpadlem 150 000
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

*-podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016

Lhůta pro doložení dokumentů ode dne akceptace žádosti je 12 měsíců.

Oblast C.1 a C.2 se vztahuje na výměnu kotlů na tuhá paliva do 3. emisní třídy a elektrického vytápění výměnou za tepelné čerpadlo.

Oblast C.1 je možno žádat výhradně současně v kombinaci s opatřením A.

Podpora na zpracování posudku 5 000 Kč (maximálně však 15 % z alokované částky podpory). Při využití opatření s vydaným environmentálním prohlášením typu III je tato instalace zvýhodněna částkou 2000 Kč.

Nově je podporována výměna lokálních topidel sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění(tzn. kamna) na nový ekologický zdroj.

Podpora na využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč/zařízení, max. 15 000 Kč/RD

Více o programu se dozvíte na Nová zelená úsporám

Odkaz na aktuální závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory: ZDE

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html