Další 2 miliardy Kč nejen na úspory energií ve veřejných budovách

06.03.2020

Obce, kraje a další oprávnění žadatelé mají možnost získat dotaci ze 146. výzvy OPŽP na:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, které zahrnuje zateplení, výměnu oken a dveří, realizace vzduchotechniky, výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaického systému a solárně termického systému, instalace venkovní stínící techniky a dále modernizace systému umělého osvětlení a případně další opatření mající vliv na úsporu energie. Minimální úspora energie a CO2 je stanovena na 20 %.
 • Výstavbu nových budov v pasivním energetickém standartu tzn. spotřeba 15 kWh/m2 na vytápění, 15 kWh/m2 na chlazení, 120 kWh/m2 neobnovitelné primární energie, Uem pod 0,35 W/(m2.K) a dále průvzdušnost obálky do 0,6 1/h, která je kontrolována po realizaci akce.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění. Toto opatření zahrnuje i výměnu kotlů na zemní plyn starších 10 let. Výměnu je možné realizovat pokud budova splňuje  minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N (lze zjistit z průkazu energetické náročnosti budovy).

Výše dotace je 35-70 % dle typu projektu. Výzva je otevřena od 2.3.2020 do 2.3.2021. Alokace výzvy je 2 mld .Kč.

Dotační výzva s číslem 146 je vyhlášena jako nesoutěžní a je hodnocena průběžně.

Dotační tituly

06.03.2020

Pro města a obce:

 • Zateplování budovOPŽP 2014-2020 146. výzva je otevřena od 2.3.2020 do 2.3.2021 na zateplování budov a výměnu zdroje, dotace  35 – 50 %, na rekuperaci dotace 70 %. Žádosti bude možné podávat do 3.2.2020. Nově lze získat dotaci i na venkovní stínící techniku, modernizaci umělého osvětlení a instalaci akusticky pohltivých prvků. Výzva je rovněž zaměřena na výměnu kotlů a nově včetně kotlů na zemní plyn starších 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení. Rovněž je možno žádat v 146. výzvě na výstavbu nových budov, případně nástavbu, vestavbu, nebo přístavbu v pasivním standardu (ukázky pasivních domů) s maximální dotací 30 % z investičních nákladů. Celková alokace je 2 mld.. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

Pro  vlastníky bytových domů:

 • IROP – je otevřena 78. výzva od 2.2.2018 do 29.11.2020 na zateplení bytových domů a současné provedení výměny zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energí, dotace max. 40 % pro SVJ a bytové družstva. Odkaz na prezentaci ZDE. Konkrétní dokumenty ZDE.
 • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR – Kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku. Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Pro vlastníky rodinných domů:

 • Nová Zelená úsporám Průběžná výzva do konce roku 2021 na zateplení rodinných domů, výstavbu pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %. Novinky v roce 2017 – u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Stručný přehled možných dotací ZDE. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA). Ukázky nízkoenergetických a pasivních domů ZDE.
 • Kotlíková dotace III- Příjem žádostí probíhal v říjnu 2019, a to pouze elektronicky. Předmětem podpory byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Maximální výše dotace byla 75 % na plynový kotel a 80 % na kotel na biomasu a tepelné čerpadla. Seznam schválených žádostí ZDE.
 • Dešťovka II – Zahájení elektronického příjmu žádostí bylo 7.9.2017, způsobilé náklady lze uplatnit maximálně 12 měsíců před podáním žádosti, udržitelnost projektu je 5 let, týká se úsporných opatření na hospodaření s dešťovou vodou, minimální objem nádrže 2 m3, kalkulačka pro výpočet nádrže zde, dotace až 105 000 Kč a maximálně 50 % z uznatelných nákladů, přehled opatření a dotace zde. Celková alokace je 240 mil. Kč.

Pro podniky:

 • OPPIK – VI. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita -plánováno od 1.9.2020 do 25.11.2020. Podporované aktivity jsou pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Předpokládaná alokace 100 mil. Kč.
 • OPPIK –  VI. výzva OZE – od 14.92020 do 7.1.2021 bude otevřena výzva na podporu instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel a dále instalaci solárních termických kolektorů. Alokace je 20 mil. Kč pro tepelná čerpadla a 20 mil. Kč pro solární termické kolektory.
 • OPPIK – Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II – Od 29.6.2018 do 15.1.2020 byla otevřena výzva pro malé střední i velké podniky na výstavbu energeticky efektivních budov. Max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV.

LC DISTRICTS – Pozvánka na seminář „Udržitelná výstavba budov v praxi“

17.01.2020

zveme Vás tímto na seminář „Udržitelná výstavba budov v praxi“, který se bude konat 29.1.2020 od 9:45 do 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva v 16. patře.

Obsahem přednášek bude:
• Budoucnost rekonstrukcí staveb i novostaveb v ČR, z pohledu udržitelného stavění
• Je rozdíl mezi pasivními, nulovými a energeticky nezávislými domy?
• Platná energetická legislativa pro veřejné stavby i chystané změny v ČR
• Přehled výstavby budov v pasivním energetickém standardu v ČR
• Vztah provozu budov k místu a územnímu plánování
• Inspirativních řešení v příkladech přípravy projektů z ČR i zahraničí
• Budoucnost chytrých sítí
• Projektová příprava s energetickou optimalizací pomáhá školám a nemocnicím proti přehřívání
• Příklady úspěšných projektů na snížení energetické náročnosti budov
• Představení realizované novostavby hasičské zbrojnice v pasivním energetickém standardu

Seminář je určen investorům veřejné správy, úředníkům stavebních úřadů a odborů investic, zastupcům MAS, projektantům a všem koho zajímá kvalitní výstavba budov.

Seminář je realizován v rámci projektu „LC DISTRICTS“ a je pro účastníky zdarma. Svou účast potvrďte nejpozději do čtvrtku 23.1.2020 do 12:00 hodin na administrativa@eazk.cz nebo na tel. 577 043 939.

Pozvánka ke stažení ZDE

pozvánka na seminář 29_1_2020_new

Projekt LC Districts je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

LC-Districts_EU_FLAG

Představení modulu financování energetické účinnosti

15.01.2020

Projekt BOOSTEE-CE se snaží orgánům veřejné správy poskytovat informace o finanFinancing EEčních nástrojích formou prezentace výsledků nadnárodní finanční strategie, finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků jak využít zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Této problematice se věnuje jeden z modulů Platformy OnePlace projektu BOOSTEE-CE

Modul se skládá z 6 hlavních sekcí:

 • Srovnávací analýza finančních schémat ve středoevropských zemích – analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty/fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic atd.
 • Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti – přehled stávajících řešení a modelů financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení.
 • Nadnárodní metodický rámec pro vypracování finančního plánu energetické účinnosti – Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů, modelů a schémat na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru se specifickým cílem minimalizovat zatížení veřejných rozpočtů. Obsahuje také doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí ohledně identifikace a implementace modelu udržitelného financování, rizik a opatření v případě finančních investic, případových studií atd. Celý článek…

Úspěšná realizace mezinárodních tematických workshopů o energetické účinnosti ve veřejných budovách

03.01.2020

Mezinárodní školení proběhlo za přítomnosti zaměstnanců měst, provozovatelůWarsaw veřejných budov, městských a energetických projektantů a výzkumných pracovníků, za účelem prohloubení znalostí v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách na úrovni EU.

Účelem školení školitelů projektu BOOSTEE-CE (Train the Trainers) bylo poskytnout  projektovým partnerům potřebné znalosti pro pořádání jejich národních školení podporujících energetickou účinnost ve veřejných budovách a zajistit jednotný standard při poskytování jejich prezentací. Hostující řečníci z jiných projektů financovaných EU dali každému workshopu jedinečný nádech. Témata a prezentace k nahlédnutí jsou k dispozici zde!

Podívejte se na video z akcí a poslechněte si názory našich řečníků o důležitosti energetické účinnosti.

Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html) a na Facebooku (Facebook https://www.facebook.com/BOOSTEECE/).

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB

BOOSTEE-CE video z mezinárodního školení školitelů

01.12.2019

Páté setkání partnerů BOOSTEE-CE v Tolně

01.12.2019

Konsorcium projektových partnerů se setkalo naposled před závěrečnou konferencí. Partneři projektu se setkali v Bonyhádu v Tolně, aby diskutovali o závěrečných úkolech projektu, setkání pořádala AgenTolnatura pro rozvoj regionu v Tolně.

Po rekapitulaci dosavadních výsledků následovala diskuze o zbývajících úkolech – poslední kroky na úpravách OnePlace platformy a 3D Energetického Managementu. A co je nejdůležitější, partneři projektu se také zavázali vytvořit akční plány financování energetické efektivity pro své regiony, které by měly být přijaty odpovědnými veřejnými orgány.

Partneři projektu navštívili v rámci studijní návštěvy prostory společnosti Protheus Holding, která v současné době pracuje na velmi ambiciózním projektu inteligentní sítě/e-mobility v Maďarském Paksu. Město s jedinou fungující jadernou elektrárnou v Maďarsku přemýšlí o budoucnosti: s celkem 27 místními obcemi bude zřízena inteligentní síť pro zajištění místní výroby elektřiny a snížení emisí skleníkových plynů podporou e-autobusů, e-taxislužby a dalších.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html