CEP-REC – Zavádění regionálních energetických koncepcí

Rubrika Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme), prioritní osa 3, strategický koncept 4. Celkovým cílem projektu je zavést regionální energetickou koncepci, která jednoznačně ukáže směřování energetiky regionu v nadcházejících letech. Partnery projektu jsou Ministerstvo národního rozvoje, Maďarsko, EC energetické centrum Lipizzanerheimat LTD, Rakousko, Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd., Rakousko, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká Republika,Energetická agentura Zlínského kraje, Česká republika, Energetické a environmentální centrum Allgaeu (eza!), Německo, WWF World Wide Fund for Nature Maďarská pobočka, Maďarsko, Provincie Turín, Itálie, Environmentální park SpA, Itálie, FRIULI VENEZIA GIULIA autonomní region, centrální ředitelství pro finance, majetek a řízení, Itálie, Energetická agentura Mazovia, Polsko, Regionální centrum pro inovace a přenos technologií Ltd., Polsko, Italsko-Slovenská obchodní komora, Slovensko, Okres Trnava, Slovensko, Přeorganizovaná energetická agentura, Slovinsko

Nová zelená úsporám byla vyhlášena

07.01.2014

Dne 6.1.2014 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 1.Výzva NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ( dále jen NZU) pro rodinné domy  pro rok 2014. Pro tuto Výzvu je volněno 1 900 000 000 Kč. Příjem žádostí vlastníků rodinných domů bude zahájen 1.4.2014 a ukončení příjmů žádostí je naplánováno ve 12:00 hod. dne 31.10.2014. Žádosti  se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu, kde je rovněž umístěna výzva a Směrnice, včetně příloh a veškeré informace o tom, jak žádost o dotace podat a jaké doklady budete potřebovat při jejím vypořádání: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/smernice-a-vyzva-nzu/

Podporována bude oblast:

A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B- výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C-Efektivní využití zdrojů energie

Na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM2014 pro Vás EAZK zajistila přednášky o programu NZÚ, na kterých Vás budou pracovníci SFŽP informovat o celém programu a nejčastějších chybách žadatele. Pracovníci EAZK Vás budou taktéž na stánku EAZK informovat o tom, jak nejlépe modernizovat váš dům a zodpoví vám vaše dotazy. Přednášky NZÚ se budou konat ve dnech 27.3. a38.3.2014 na ochoze Sportovní hale EUROTRONIC  ve Zlíně vždy od 16:00 do 17:00 hodin a v sobotu 29.3.2014 od 10:00 hodin do 14:00 hodin vždy každou celou hodinu.


K připomínkování Analytická část a návrhová část ÚEK ZK

23.09.2013

V rámci projektu CEP-REC je vybranou společností ENERGO-ENVI zpracovávána Územní energetická koncepce Zlínského kraje.

Aktuální analytická část:

Analytická část Územní energetické koncepce Zlínského kraj – verze 6 (část 1) (část 2)

Termín pro připomínkování analytické části je do 23.5.2014

Aktuální návrhová část:

Návrhová část Územní energetické koncepce Zlínského kraje – verze 4

Termín pro připomínkování návrhové části je do 23.5.2014

Celý článek…


První fórum k projektu CEP-REC – regionálních energetických koncepcí

16.08.2013

První odborné fórum zástupců kraje, měst a obcí, provozovatelů a vlastníků centrálních zdrojů tepla ve Zlínském kraji proběhlo 14.8.2013 ve Zlíně. Cílem bylo představit projekt CEP-REC zaměřený na zpracovávání energetických koncepcí regionů. Byly představeny hlavní cíle projektu, plánované aktivity a výstupy. Tento projekt realizuje pro Zlínský kraj Energetická agentura Zlínského kraje, která bude zajišťovat jednak projednání, ale i její následující implementaci. Zlínský kraj bude nově zpracovanou Územní energetickou koncepci schvalovat, přijímat a tato se pak stane podkladem pro územní plány. Projekt je ze strany EU podpořen 85% dotací z Programu „Central Europe. První krajská koncepce byla zpracována v roce 2004 a letos probíhá její aktualizace, kterou zpracovává společnost ENERGO-ENVI. Bude se jednat o strategický dokument, který bude určovat energetickou politiku kraje na dalších 20 let. Zadáním pro zpracovatele bylo zpracovat dokument podporující maximálně ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, podporující energetickou efektivitu a soběstačnost, snižování emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě i zaměstnanost regionu.

img_3417img_3390img_3363img_3348p1030196

.

.

.

Pro získání zkušeností se způsoby zpracování, projednání a implementací dokumentu využívají pracovníci EAZK, ale i zpracovatelé dokumentu mezinárodní zkušenosti od dalších 7 zemí EU a tyto se snaží rozšířit na jednotlivé hlavní aktéry ve Zlínském regionu.

Další část fóra byla zaměřena na oblast centrálního zásobování teplem, které je pro životní prostředí ve Zlínském kraji ve většině měst nezbytné. Zpracovatelé dokumentu přednesli účastníkům postup práce na dokumentu, popsali způsob sběru dat a informací, aktivity pro mapování a hodnocení spotřeb energie, představili první energetické bilance kraje dle jednotlivých sektorů v kontextu ČR, přednesli časový harmonogram prací, poděkovali přítomným za vyplnění formulářů průzkumu a získání podkladů a přednesli svoji představu spolupráce.
Dále se zaměřili na prezentaci nové legislativy, tedy na implementaci Směrnice 2012/27/EU, o energetické účinnosti, která zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v jednotlivých zemích EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního cíle zvýšení energetické účinnosti o 20% a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu, což se významně dotýká jak vlastníků nemovitostí, tak distributorů a výrobců energie. Účastníci živě diskutovali o reálnosti požadavků směrnice a dotazovali se zejména k praktickým dopadům implementace směrnice k povinným plánovaným úsporám např. ve výši 1,5% energie u konečného spotřebitele a povinnosti, aby počínaje 1.1.2014 byla renovována 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov vlastněných krajem, městy a obcemi u budov s celkovou užitnou plochou nad 500 m2.

Od koncepce lze očekávat posouzení ekonomického potenciálu rozvoje energetiky regionu šetrného k životnímu prostředí, koncepce doporučí směr.

EAZK vyzývá všechny zájemce o tuto oblast, aby své náměty, požadavky nebo dotazy, zasílali na info@eazk.cz.

Více o projektu a z programu fóra najdete na níže uvedených prezentacích:

CEP-REC a Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Spolupráce SCZT na Územní energetické koncepci Zlínského kraje

Implementace směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti

Celý článek…


Zpravodaj projektu CEP-REC (Newsletter)

02.07.2013

Newslettery projektu CEP-REC lze stáhnout zde:

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Newsletter 6


Výzva zpracovatele ÚEK ZK

21.05.2013

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. vypisuje výzvu na zpracovatele Územní energetické koncepce Zlínského kraje realizovanou v rámci mezinárodního projektu CEP-REC, který se zabývá zpracováním, zaváděním a hodnocením regionálních energetických koncepcí. Tento projekt obdržel 75% finanční podporu z programu CENTRAL EUROPE.

Obsah výzvy je zveřejněn na profilu zadavatele


Zahájení projektu CEP-REC

29.04.2012

Dne 11.4. a 12. 4. 2012 se v Kemptenu v Německu konal zahájení projektu CEP-REC zavádění regionálních energetických koncepcí. Vzhledem ke změně vedoucího partnera došlo také k posunutí zahájení projektu až na 1.3.2012. Novým vedoucím partnerem se stalo Energetické a environmentální centrum Allgaeu (EZA!) z Německa.

Fotka účastníků meetingu:

Mezi specifické cíle projektu patří:

Šíření informací na státní a regionální úrovni:

  • uspořádání mezinárodních konferencí
  • uspořádání dílčích seminářů na podporu uplatnění regionální energetické koncepce
  • nastavení metodiky pro monitorování a hodnocení výstupů regionální koncepce
  • aktualizace územní energetické koncepce

Posouzení současného a budoucího vývoje poptávky po energii regionech:

  • z dostupných dat bude vytvořen model současné poptávky po energii v regionech
  • z dostupných dat bude vytvořen model budoucí poptávky po energii v regionech

Vyhodnocení stávajícího potenciálu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie:

  • vyhodnocení stávající zásobování energiemi
  • do vyhodnocení budou zahrnuty přenosové cesty Celý článek…

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html