CLIMACT Regions

Rubrika Projekt ClimactRegions je zaměřen na posílení regionální kapacity k vytvoření a implementaci místních strategií na snížení emisí skleníkových plynů za použití efektivních způsobů řízení, kontroly a dialogu mezi jednotlivými úrovněmi řízení státní správy a samosprávy, včetně posílení dialogu mezi regiony a EU. Partnery projektu jsou ARE Liguria, Kent Country Council, Maramures Country Council, Nenet, Nord pas de Calais, Region Rhone Alpes, RAEE (Energetická agentura regionu Rhone-Alpes), Senate Department Berlin, CEAM (Středomořské centrum environmentálních studií), FEDERANE (Evropská federace agentur a Regiony pro energetiku a životní prostředí) . Více informací o projektu na www.climactregions.eu

Jak bude ve Zlínském kraji nakládáno s odpady???

13.12.2012

Skládkování, které je v současnosti hlavním způsobem nakládání s komunálním odpadem na území Zlínského kraje, má být ukončeno novou legislativou. Od roku 2015 se plánuje zdražení skládkování a od roku 2023 má být ukončeno skládkování zcela. Jaký dopad budou mít tyto změny na občany? O tom jednali v úterý 11. prosince 2012 účastníci konference v Kongresovém centru společnosti REC Group ve Starém Městě. Konferenci na téma Energetické využití odpadů pořádala Energetická agentura Zlínského kraje v rámci mezinárodního projektu ClimactRegions.

Více než 70 účastníků soukromého sektoru, měst obcí a kraje diskutovalo nad závěry Studie energetického využití odpadů ve Zlínském kraji vypracované s využitím poznatků a finanční podpory získané v rámci projektu ClimactRegions.

Energetické využití je jedním z možných řešení snížení množství komunálního odpadu, který je nyní ukládán na skládkách. Konference ukázala, že regionální spolupráce privátních společností nakládajících s odpadem, provozujících zdroje CZT a zástupců kraje, měst a obcí bude přínosná k hledání optimálního a ekonomického řešení.

 INTERREG_IVC_LOGO_sloganLogo_Climact-regions_orangeLogo Zlinsky kraj

  Celý článek…


Konference k využití odpadů ve Zlínském kraji

27.11.2012

Energetická agentura Zlínského kraje pořádá krajskou konferenci na téma Energetické využití odpadů, která se bude konat 11.prosince 2012 od 9:30 hodin v Mayově sálu Kongresového centra REC Group ve Starém Městě (areál společnosti Kovosteel).
V důsledku vývoje legislativy se předpokládá, že do roku 2023 bude v České republice postupně ukončeno skládkování komunálního odpadu, proto je nutné připravit se na nevyhnutelnou změnu nakládání s komunálním odpadem na úrovni měst a obcí Zlínského kraje. Konference pořádaná v rámci projektu ClimactRegions má za cíl seznámit účastníky nejen s výsledky Studie energetického využívání odpadu ve Zlínském kraji, ale také se zkušenostmi provozovatelů skládek, svozových firem a zástupců z ostatních krajů s budováním Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNOV) a přípravy ZEVO.

Účast na konferenci je zdarma, uzávěrka přihlášek je 5.12.2012.

Ke stažení:
Program konference včetně přihlášky (soubor doc)
Program konference včetně přihlášky (soubor pdf)
Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji (soubr pdf)


Systém automatického imisního monitoringu ve Zlíně

02.10.2012

AIM_Zlin

V průběhu projektu ClimactRegions byly v rámci celé EU identifikovány příklady dobré praxe v oblasti monitoringu kvality ovzduší a emisí skleníkových plynů. Konkrétní příklady dobré praxe lze vyhledat pomocí interaktivní mapy na stránkách projektu a nebo na portálu organizace FEDARENE. V našem regionu je takovým příkladem systém automatického imisního monitoringu (AIM) v krajském městě Zlín.

Systém AIM provozovaný Statutárním městem Zlín od roku 1995 je v současnosti tvořen třemi automatickými stanicemi rovnoměrně umístěnými na území města (Malenovice, Štípa, brána areálu Svit v centru města). Tyto stanice měří vedle teploty koncentrace základních škodlivin (SO2, NOx, prachové částice), které jsou zobrazovány na viditelných informačních panelech a na internetových stránkách města Zlín.

 


Aktualizace programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji

03.09.2012

V rámci projektu ClimactRegions byla vypracována aktualizace Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji (dále Program). Tento strategický dokument schválený Radou Zlínského kraje 20.srpna 2012 vyhodnocuje současnou situaci a vývoj v oblasti ochrany ovzduší ve Zlínském kraji (množství emisí, nové technologie, změny legislativy).
V období platnosti předchozí verze Programu bylo dosaženo stanovených limitů pro vybrané škodliviny (SO2, NOx) nicméně stále dochází k překračování limitů některých nebezpečných látek (např. prachových částic PM10). Současně dochází ke změně rozložení emisí, kdy střední a velké zdroje znečištění ztrácejí na významu a naopak malé zdroje (doprava, domácnosti) se stávají významnými producenty znečištění ovzduší. Především lokální topeniště pro vytápění domácností produkují ve starších neefektivních kotlích značné množství tuhých prachových částic doplněných rakovinotvornými sloučeninami vznikajícími při domácím spalování odpadů.

Díky zkušenostem získaným v mezinárodním projektu ClimactRegions byl Program doplněn Akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření v jednotlivých oblastech (doprava, průmysl, lokální topeniště,…), s cílem snížit na území Zlínského kraje emise škodlivin a skleníkových plynů.

Dokumenty ke stažení:
Aktualizace programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji
Akční plán k programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji

Celý článek…


Seminář veřejné osvětlení – současné trendy a možnosti úspor

20.08.2012

Energetická agentura Zlínského kraje ve spolupráci s konzultační společností SEVEn pořádá seminář Veřejné osvětlení – současné trendy, možnosti úspor a možné dotace, který se bude konat 18.9.2012 v budově č. 21 – sídlo Zlínského kraje, 16. patro – zasedací místnost, Zlín.

Podrobný program semináře naleznete zde.

Na semináře se můžete přihlásit na e-maily michaela.valentova@svn.cz nebo info@eazk.cz nebo telefonicky na čísle 603 883 999.

Uzávěrka přihlášek je 5.9.2012. Účast na semináři je ZDARMA.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.buy-smart.info/czech nebo www.svn.cz


Využití bioodpadu v CHKO Bílé Karpaty

10.08.2012

Dne 22.8. 2012 bude v Centru Veronica Hostětín  pořádán další ze seminářů projektu ClimactRegions s názvem „Využití bioodpadu v CHKO Bílé Karpaty“.

Účastníci budou mimo jiné seznámeni s novou technologií na zpracování přebytečného sena, trávy a ostatní odpadní biomasy rostliného původu. Součástí programu bude také prezentace malých obnovitelných zdrojů energie vhodných pro náš region.

K účasti srdečně zvou pořadatelé – Energetická agentura Zlínského kraje, Správa CHKO Bílé Karpaty a Centrum Veronika Hostětín.

Pozvánku s programem naleznete zde.


Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů (ENERGee-Watch)

30.07.2012

Projekt ClimactRegions propaguje realizaci místních pozorovatelen energie a skleníkových plynů v Evropských regionech. V rámci tohoto projektu  bylo identifikováno více než 20 pozorovatelen v celé EU: provincie Ligurie (Itálie), region Baskicko (Španělsko), region Rhône-Alpes (Francie)…. Partneři projektu ClimactRegions realizují, na základě zkušeností uvedených pozorovatelen, Evropskou síť pozorovatelen emisí skleníkových plynů nazvanou ENERGEE-Watch.

 
Zapojení do takové sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných Evropských regionech (Energetické plánování, Monitorovací systémy, Strategie pro zmírnění klimatických změn…), sdílet zkušenosti s Paktem starostů a primátorů, nebo rozšířit pole působnosti pozorovatelny zahrnutím dalších indikátorů (např. ekonomických) a vyhledáváním nových příležitostí pro rozvoj “zelené ekonomiky”.

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html