DANUBENERGY

Rubrika Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme) a je založený na regionální i mezinárodní bázi, díky které umožní otestovat v regionu novou technologii zpracovávající méně kvalitní vstupní biomasu (např. odpad z povinné údržby zatravněných říčních břehů včetně případných keřů) v žádané biopalivo (rostlinné pelety). Regionální charakter projektu spočívá v provedení studie dostupného potenciálu daného typu biomasy, který neohrožuje potravinovou bezpečnost regionu a navíc efektivně řeší problém využití méně kvalitní odpadní biomasy. Partnery projektu jsou Environment Technique Baden Baden (Německo); AGIRE – Energy Management Agency (Itálie); BIOMASA – Association of Legal Entities(Slovensko); CATRO (Slovinsko); Competence Centre Naturemanagement (Rakousko); Energy Agency of the Regions (Rakousko); EAZK (Česká Republika); Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. (Maďarsko); Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB (Německo); Poznan University of Life Sciences (Polsko); University of Kassel Faculty of Grassland Sciences (Witzenhausen, Německo).

Pozvánka na seminář „Výroba ekopaliv z trávy“

08.12.2014

Dobry den, pane /paní,

dovoluji si Vás tímto pozvat na náš seminář týkající se zajištění výroby ekopaliv a zvýšení efektivity provozování ČOV využívajících kalového hospodářství  a vůbec zavádění systému  sběru, zpracování a využívání bioodpadů.

S touto problematikou a zkušenostmi se zahraničí Vám seznámí  rakouský specialista Bernhard Schneider a kolektiv pracovníků EAZK .

Seminář  se koná   ve středu 10.12.2014 v Hostětíně .

Součástí semináře jsou i exkurze po projektech v Hostětíně a v Pitíně.

Seminář je zdarma, jen se, prosím, zaregistrujte nejpozději do úterka 9.12.2014 do 9:00 hodin. Program a návratku naleznete zde: Pozvánka_10_12_2014- Hostětín

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

S přáním pěkného dne

Miroslava Knotková

ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s.


Pozvánka na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě

31.08.2014

Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě, která se bude konat dne 7.-9. října 2014 v Karlsruhe a Radolfzell (obojí Německo). Konference se bude zabývat využitím místní biomasy k decentralizované produkci skladovatelných biopaliv, která je založena na technologii nazvané “Integrovaná produkce bioplynu a pevných paliv z biomasy” (IFBB – Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass).

Pozvánka ke stažení zde

Na konferenci je nutné se předem přihlásit zde


Prezentace projektu DanubEnergy

10.06.2014

Pokud disponujete s přebytky trávy, která není vhodná pro dobytek, drobnou biomasou nebo kompostem, dovolujeme si vás pozvat na seminář propagující využití tohoto materiálu v energetice.

Více se dozvíte 16.7.2014 v 9:00hodin v expozici T. Bati v budově č.21 – sídlo Zlínského kraje.


Demonstrační provoz jednotky IFBB

18.04.2014

Ve dnech 10., 11., 14. a 15. 4. 2014 proběhly v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně – Loukách workshopy k demonstračnímu provozu jednotky Blue-Conrad. Workshopů se zúčastnili zástupci Zlínského kraje, zástupci měst a obcí a technických služeb nacházejících se na území ZK i mimo něj, dále pak např. provozovatelé bioplynových stanic nebo studenti Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Celkem se těchto workshopů zúčastnilo 113 osob z 63 institucí.

Program byl rozdělen na dvě části: první teoretickou a druhou praktickou, s ukázkou provozu demonstrační jednotky. V první části byli účastníci seznámeni s projektem Danubenergy, s příklady nakládání s odpady v ČR i zahraničí a celá teoretická část byla uzavřena prezentací univerzity Kassel o technologii IFBB a významu využití odpadní biomasy ať už z městské zeleně nebo z údržby krajiny pro výrobu rostlinných pelet. Zmíněna byla také role využití biodpadů z domácností a jejich využitelnosti v rámci výroby bioplynu jakožto důležitého článku celé technologie IFBB.

Celý článek…


Pozvánka na seminář o demonstračním provozu jednotky IFBB a systému nákladání s odpady v EU

03.03.2014

Energetická agentura Vás Tímto zve na semináře pořádané v rámci projektu DANUBENERGY.

Pokud se chcete seznámit s různými způsoby nakládání s odpadem a taktéž novou technologií zpracování bioodpadů, vyberte si jeden z termínů 10.,11.,14. nebo 15. dubna a  dostavte se do areálu TS Zlín – Louky, kde bude probíhat seminář a prezentace technologieIFBB.

Pozvánku si lze stáhnout zde

Srdečně zvou pořadatelé:

  • za realizátora projektu – Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
  • za odborného mentora projektu – Univerzita Kassel, Německo


Projekt DANUBENERGY

06.10.2012

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj. V současnosti však může být konvenční produkce energie v bioplynových stanicích často ekologicky neefektivní, neboť podporuje pěstování pouze jedné zemědělské komodity – kukuřice, která zvyšuje riziko půdní eroze a jejího vyčerpání. Problémem je také nízké využití tepelné energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Konflikt mezi využitím kvalitní orné půdy pro pěstování energetických plodin a potravinářskou produkci vede ke zvyšování cen zemědělské půdy a produktů (potraviny, krmiva,…), což má za následek etické, sociální a ekonomické problémy. Z výše uvedených důvodů je nutné podporovat výzkum a zavádění nových technologií umožňujících zvyšovat ekologickou i ekonomickou efektivitu. Zdrojem surovin pro tyto technologie pak mohou být travní porosty (vyřešení problému s rostoucím množstvím odpadní biomasy jako důsledku klesajících stavů dobytka) a odpadní biomasa z údržby komunikací, říčních břehů a chráněných území (NATURA, CHKO, národní parky,…).

Projekt DANUBENERGY podpořený v rámci Central Europe Programme usiluje o:

• Produkci skladovatelných pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních procesů

• Využití extenzivně získávané biomasy s travních ploch podél říčních břehů a z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy.

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html