Dotace a podpory

Rubrika Na této stránce jsou vyvěšovány dotační tituly z Operačního programu životní prostředí, Operačního programu podnikání a inovace pro podnikání a Nová Zelená úsporám.

Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

03.12.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřena 3. výzva Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015-2021. V rámci výzvy je možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Dále je novinkou podpora fotovoltaických systému pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu nebo ohřev teplé vody. Plánovaných je celkem 27 mld. Kč.NZU

Doklady potřebné k doložení žádosti týkající se návrhu opatření a výpočty mohou provádět pouze proškolení projektanti nebo energetičtí specialisté, jejich seznamy najdete na:

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

EAZK doporučuje zvážit kombinaci komplexního zateplení „NZÚ“ případně zlepšení tepelně technických vlastností vybraných konstrukcí rodinného domu (např. výměnu oken + zateplení stropů, zateplení obvodového pláště + zateplení stropů nebo střechy) a „kotlíkových dotací“. Stručný přehled možných podpor najdete zde

 Změny v pravidlech NZÚ pro roky 2015-2021 a základní informace o programu: Celý článek…


Nová Zelená Úsporám pro veřejné budovy

01.12.2015

Byla vyhlášena 2. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Základní údaje o výzvě:

Zahájení příjmu žádostí: 15. prosince 2015 v 10:00 h
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. května 2016
Způsobilý žadatelé:
 • obce a města,
 • příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí, kraje,
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
 • Česká republika–prostřednictvím organizačních složek státu,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • státní organizace zřízené zvláštním zákonem

Podporovaná opatření: zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využ ití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

 Výše dotace: 90 % z uznatelných nákladů
Přílohy potřebné k žádosti ke stažení ZDE
Další informace k programu ZDE

EFEKT 2016

01.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program EFEKT pro rok 2016. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Příjem žádostí: do 28.2.2016

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč

Dotace je automaticky poskytována v režimu de minimis

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v kalendářním roce 2016

Program se týká zejména:

Aktivita Název opatření Typ žadatele Maximální výše podpory [tis. Kč] Maximální výše podpory [%]
B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2000 70
B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 2000 50
B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 2000 70
E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 500 80

Plné znění programu ke stažení ZDE


IROP – Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

01.12.2015

Dne 18.12.2015 byl zahájen příjem žádsotí do 16. Výzvy IROP a potrvá do 30.11.2016 do 14 hodin. Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz.

Základní pravidla výzvy:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 000 Kč vč. DPH

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 90 mil. Kč vč. DPH

Způsobilé výdaje na projekt: od 1.1.2014

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2018

Oprávnění žadatelé:

Celý článek…


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nové výzvy na zateplení budov a instalaci zdrojů tepla na OZE pro obecní budovy

03.03.2014

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší

 • 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
 • 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
 • 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

 • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

 • 3.2.1. Realizace úspor energie
 • 3.2.2. Využívání odpadního tepla Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR nebo AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci těchto výzev jsou uvedeny v textech jednotlivých výzev, věnujte jim proto náležitou pozornost.

Informace k veřejné podpoře:

V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a již nové znění Pokynů o regionální státní podpoře na roky 2014 -2020 viz příloha „Nová mapa regionální podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace o vývoji v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.

Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.


Nová zelená úsporám byla vyhlášena

07.01.2014

Dne 6.1.2014 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 1.Výzva NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ( dále jen NZU) pro rodinné domy  pro rok 2014. Pro tuto Výzvu je volněno 1 900 000 000 Kč. Příjem žádostí vlastníků rodinných domů bude zahájen 1.4.2014 a ukončení příjmů žádostí je naplánováno ve 12:00 hod. dne 31.10.2014. Žádosti  se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu, kde je rovněž umístěna výzva a Směrnice, včetně příloh a veškeré informace o tom, jak žádost o dotace podat a jaké doklady budete potřebovat při jejím vypořádání: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/smernice-a-vyzva-nzu/

Podporována bude oblast:

A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B- výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C-Efektivní využití zdrojů energie

Na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM2014 pro Vás EAZK zajistila přednášky o programu NZÚ, na kterých Vás budou pracovníci SFŽP informovat o celém programu a nejčastějších chybách žadatele. Pracovníci EAZK Vás budou taktéž na stánku EAZK informovat o tom, jak nejlépe modernizovat váš dům a zodpoví vám vaše dotazy. Přednášky NZÚ se budou konat ve dnech 27.3. a38.3.2014 na ochoze Sportovní hale EUROTRONIC  ve Zlíně vždy od 16:00 do 17:00 hodin a v sobotu 29.3.2014 od 10:00 hodin do 14:00 hodin vždy každou celou hodinu.


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html