Dotace a podpory

Rubrika Na této stránce jsou vyvěšovány dotační tituly z Operačního programu životní prostředí, Operačního programu podnikání a inovace pro podnikání a Nová Zelená úsporám.

Dotace na zateplení a výměnu zdroje v bytovém domě

25.03.2018

Jste vlastníkem domu nebo SVJ nebo bytové družstvo? Nyní můžete získat až 40% dotaci na zateplení a výměnu zdroje ze 78. výzvy IROP.

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových konstrukcí, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí a výměna oken a dveří)
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla:
  • na fosilní paliva za: plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnov. zdroje energie nebo zemní plyn
  • na pevná fosilní paliva za: kotel na biomasu
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • instalace solárních termických kolektorů
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • výměna předávací stanice
Hladina podpory Dotace – EFRR Dotace – SR *
Zateplení/výměna výplní otvorů
-úspora celkové dodané energie minimálně 40 %

-klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

40 % 2 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 30 %

-klasifikační třída celkové dodané energie C nebo lepší

-splnění požadavku nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

30 % 1,5 %
-úspora celkové dodané energie minimálně 20 %

-u jednotlivých zateplovaných konstrukcí/měněných výplní otvorů dosažení 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty

-jednotlivé zateplované konstrukce/měněné výplně otvorů musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 podle ČSN 73 0540-2 (KULTURNÍ PAMÁTKA, PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA)
Instalace technologických systémů bez současného zateplení/výměny otvorů
-požadavky dle pořizovaného technologického systému 30 % 1,5 %

Dotace SR je pouze pro veřejné subjekty.

Zjednodušená prezentace výzvy ZDE

Kompletní podmínky ZDE.


Zlínský kraj zvěřenil podmínky 2. výzvy programu výměny zdrojů tepla v domácnostech

15.03.2017

Vážení občané,

Zlínský kraj zveřejnil podmínky 2. výzvy tzv. „Kotlíkové dotace“.

Příjem žádostí  probíhal pouze elektronicky v termínu od 19.4.2017 8:00 hod do 19.4.2017 8:30 hod.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo.

Pro podání žádosti bude nutné mít nainstalovanou aktuální verzi programu Form Filler.

Kompletní informace naleznete na webové stránce vyhlášené výzvy.


Zlínský kraj zvěřenil podmínky výzvy na výměnu starých kotlů na tuhá paliva v domácnostech (1.výzva)

26.01.2016

Vážení občané,

Zlínský kraj zveřejnil podmínky výzvy tzv. „Kotlíkových dotacích“, které budou pro Zlínský kraj umožňovat občanům vlastnícím staré kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) čerpat dotaci na výměnu těchto kotlů za nové splňující 5. emisní třídu a požadavky na ekodesign. Celková výše dotace se  pohybuje ve výši 70 % – 85 % z maximální částky 150 000 Kč. Plné znění programu najdete zde . Žádost a přílohy k žádosti naleznete zde.

Přehled zdrojů tepla splňujících kritéria programu, doplněný o orientační ceny naleznete zde.

Příjem žádostí bude zahájen dne 25.1.2016. Příjem žádostí bude ukončen 3.2.2016 do 16h. Aktuální seznam registrovaných podporovaných zdrojů tepla naleznete zde .

Další stručné informace:

Celý článek…


19. Výzva OPŽP 2014-2020 na zateplení budov a výměnu zdroje tepla

21.01.2016

Dne 1.12.2015 byla vyhlášena 19. výzva OPŽP 2014-2020, která se zaměřuje na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, výměny zdroje tepla, instalace solárně termických systémů a samostatné opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii.

Základní informace o 19. výzvě OPŽP 2014-2020:

 • Oprávnění žadatelé: Majitelé veřejných budov (Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace (o.p.s., nadace, spolky(hasiči, sokol)), Církve a náboženské společnosti a jejich svazy)
 • Doba příjmu žádostí: 1.12.2015 – 15.4.2016
 • Podmínka získání dotace: 30 bodů (bez bonifikace)
 • Finanční alokace: 3 mld. Kč
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 100 000 Kč
 • Podpora je 40 % a neodpočítává se pětiletá úspora jako v minulém období
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31.12.2023

Celý článek…


Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

03.12.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřena 3. výzva Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015-2021. V rámci výzvy je možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Dále je novinkou podpora fotovoltaických systému pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu nebo ohřev teplé vody. Plánovaných je celkem 27 mld. Kč.NZU

Doklady potřebné k doložení žádosti týkající se návrhu opatření a výpočty mohou provádět pouze proškolení projektanti nebo energetičtí specialisté, jejich seznamy najdete na:

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

EAZK doporučuje zvážit kombinaci komplexního zateplení „NZÚ“ případně zlepšení tepelně technických vlastností vybraných konstrukcí rodinného domu (např. výměnu oken + zateplení stropů, zateplení obvodového pláště + zateplení stropů nebo střechy) a „kotlíkových dotací“. Stručný přehled možných podpor najdete zde

 Změny v pravidlech NZÚ pro roky 2015-2021 a základní informace o programu: Celý článek…


Nová Zelená Úsporám pro veřejné budovy

01.12.2015

Byla vyhlášena 2. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Základní údaje o výzvě:

Zahájení příjmu žádostí: 15. prosince 2015 v 10:00 h
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. května 2016
Způsobilý žadatelé:
 • obce a města,
 • příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí, kraje,
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
 • Česká republika–prostřednictvím organizačních složek státu,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • státní organizace zřízené zvláštním zákonem

Podporovaná opatření: zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využ ití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

 Výše dotace: 90 % z uznatelných nákladů
Přílohy potřebné k žádosti ke stažení ZDE
Další informace k programu ZDE

EFEKT 2016

01.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program EFEKT pro rok 2016. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Příjem žádostí: do 28.2.2016

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč

Dotace je automaticky poskytována v režimu de minimis

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v kalendářním roce 2016

Program se týká zejména:

Aktivita Název opatření Typ žadatele Maximální výše podpory [tis. Kč] Maximální výše podpory [%]
B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2000 70
B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 2000 50
B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 2000 70
E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 500 80

Plné znění programu ke stažení ZDE


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html