Energetická koncepce ZK

Rubrika K naplnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zadal Zlínský kraj v roce 2002 zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje“. Zhotovitelem byla společnost ENVIROS, s. r. o. Na zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje“ byla Zlínskému kraji poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury. Koncepce byla následně v roce 2004 schválena Radou Zlínského kraje. V současné době probíhá aktualizace Územní energetické koncepce společností ENERGO-ENVI z dat roku 2011 a 2012.

Zdá se, že ve Zlínském kraji se budou alternativní pohony rozvíjet

14.02.2018

Seminář „Čistá mobilita“, přilákal další padesátku zájemců z řad veřejného sektoru. Stát uvolnil 100 mil. Kč, o které si mohou žadatelé ze strany měst a obcí nebo jejich organizací požádat ve 21. Výzvě na Státním fondu životního prostředí. Žádosti lze podávat až do 27. 9. 2018. Dotace je určena na nákup elektromobilů a vozidel na stlačený zemní plyn (CNG).

Dotace je určena nejen na osobní automobily, ale i na motorky, tříkolky vhodné pro odpadové hospodářství, úklid veřejných prostranství a parků, minibusy a střední nákladní vozidla.  Bonusem je i 10 000 Kč na nákup až tří elektrokol k jednomu automobilu na alternativní pohon. Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny činí dotace na nákup elektromobilů 250 tisíc korun. U plug-in hybridů do 2,5 tuny 200 tisíc a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 tisíc korun. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může dotace dosáhnout až 1 milionu korun. Dotaci lze využít i na nákup vozů na operativní leasing.

Na semináři představili své vozy a zkušenosti s nimi i první vlastníci elektromobilů z řad měst. Starosta Valašského Meziříčí představil aktivity jeho úřadu od zavedení veřejné hromadné dopravy zdarma až po zkušenosti s výběrem a provozem městského elektromobilu Hyundai loniq elektro. Město Uherské Hradiště taktéž představilo tentýž vůz a prezentující se shodli na tom, že jízda elektromobilem je velmi příjemná a rychle se na ni zvyká. Obě města se snaží přispět hlavně ke snížení emisí z dopravy a zvýšit tak i atraktivitu jejich území.

Ředitel Uherskohradišťské nemocnice, a.s.  seznámil účastníky se svými zkušenostmi s provozem pěti kusů osobních vozů Octavia na CNG a rozvojem dalších aktivit nemocnice směrem ochraně životního prostředí. Jeden z vozů jezdí téměř denně do Prahy s plazmou a krví.  Vozy nám šetří významně provozní náklady.

Dále představili zástupci společností  innogy a ČEZ ESCO své portfolio služeb včetně nabídky výstavby nebo pronájmu plnících či dobíjecích stanic.

Různé druhy vozů a nabídky slev a operativního leasingu představil zástupce koncernu Volkswagen.  Současně také nové technologie od dobíjení pomocí rekuperace, chytré navigační systémy až po lehké kompozitní nádrže na CNG.

Všichni přednášející i účastníci se shodli na tom, že technologický vývoj nejen vozů, ale i obslužné infrastruktury jde velmi rychle dopředu, státní pobídka formou těchto dotací s kombinací dotací EU na výstavbu nabíjecích stanic tomuto rozvoji významně přispívá.

vozový park nem UH

Výzva č. 21/2017: Vozidla na alternativní pohony ZDE

Prezentace:

innogy cng, innogy e-mobilita

Státní Fond životního prostředí

Nemocnice Uherské Hradiště

Město Valašské Meziříčí

ČEZ ESCO

Volkswagen ČR

Celý článek…


Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce

30.06.2017

Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci Zlínský kraj pověřil Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s.  zpracováním  Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce, jejímž cílem je zhodnotit naplňování cílů stávající územní energetické koncepce z roku 2001 a aktualizací územní energetické koncepce z roku 2014.

Zpráva ke stažení zde.


Aktualizace územní energetické koncepce Zlínského kraje

03.09.2014

V rámci projektu CEP-REC je vybranou společností ENERGO-ENVI zpracovávána aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje.

Analytická část Územní energetické koncepce Zlínského kraj (část 1) (část 2)

Návrhová část Územní energetické koncepce Zlínského kraje

 


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


První projednání aktualizované ÚEK ZK

18.03.2014

Dne 14.3.2014 proběhlo ve Zlíně v budově 22 areálu Svitu první projednání aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje. Předmětem projednání byly prezentace zpracovatelů ÚEK ZK společnosti Energo-Envi, a to analytická a návrhová část. Po prezentacích následovala debata k dosavadně zpracovaným částem. Jednání se zúčastnili zástupci energetických společností působících ve Zlínském kraji, představitelé měst a obcí a zástupci Zlínského kraje.

Prezentace:

Prezentace k analytické části

Prezentace k návrhové části


K připomínkování Analytická část a návrhová část ÚEK ZK

23.09.2013

V rámci projektu CEP-REC je vybranou společností ENERGO-ENVI zpracovávána Územní energetická koncepce Zlínského kraje.

Aktuální analytická část:

Analytická část Územní energetické koncepce Zlínského kraj – verze 6 (část 1) (část 2)

Termín pro připomínkování analytické části je do 23.5.2014

Aktuální návrhová část:

Návrhová část Územní energetické koncepce Zlínského kraje – verze 4

Termín pro připomínkování návrhové části je do 23.5.2014

Celý článek…


První fórum k projektu CEP-REC – regionálních energetických koncepcí

16.08.2013

První odborné fórum zástupců kraje, měst a obcí, provozovatelů a vlastníků centrálních zdrojů tepla ve Zlínském kraji proběhlo 14.8.2013 ve Zlíně. Cílem bylo představit projekt CEP-REC zaměřený na zpracovávání energetických koncepcí regionů. Byly představeny hlavní cíle projektu, plánované aktivity a výstupy. Tento projekt realizuje pro Zlínský kraj Energetická agentura Zlínského kraje, která bude zajišťovat jednak projednání, ale i její následující implementaci. Zlínský kraj bude nově zpracovanou Územní energetickou koncepci schvalovat, přijímat a tato se pak stane podkladem pro územní plány. Projekt je ze strany EU podpořen 85% dotací z Programu „Central Europe. První krajská koncepce byla zpracována v roce 2004 a letos probíhá její aktualizace, kterou zpracovává společnost ENERGO-ENVI. Bude se jednat o strategický dokument, který bude určovat energetickou politiku kraje na dalších 20 let. Zadáním pro zpracovatele bylo zpracovat dokument podporující maximálně ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, podporující energetickou efektivitu a soběstačnost, snižování emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě i zaměstnanost regionu.

img_3417img_3390img_3363img_3348p1030196

.

.

.

Pro získání zkušeností se způsoby zpracování, projednání a implementací dokumentu využívají pracovníci EAZK, ale i zpracovatelé dokumentu mezinárodní zkušenosti od dalších 7 zemí EU a tyto se snaží rozšířit na jednotlivé hlavní aktéry ve Zlínském regionu.

Další část fóra byla zaměřena na oblast centrálního zásobování teplem, které je pro životní prostředí ve Zlínském kraji ve většině měst nezbytné. Zpracovatelé dokumentu přednesli účastníkům postup práce na dokumentu, popsali způsob sběru dat a informací, aktivity pro mapování a hodnocení spotřeb energie, představili první energetické bilance kraje dle jednotlivých sektorů v kontextu ČR, přednesli časový harmonogram prací, poděkovali přítomným za vyplnění formulářů průzkumu a získání podkladů a přednesli svoji představu spolupráce.
Dále se zaměřili na prezentaci nové legislativy, tedy na implementaci Směrnice 2012/27/EU, o energetické účinnosti, která zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v jednotlivých zemích EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního cíle zvýšení energetické účinnosti o 20% a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu, což se významně dotýká jak vlastníků nemovitostí, tak distributorů a výrobců energie. Účastníci živě diskutovali o reálnosti požadavků směrnice a dotazovali se zejména k praktickým dopadům implementace směrnice k povinným plánovaným úsporám např. ve výši 1,5% energie u konečného spotřebitele a povinnosti, aby počínaje 1.1.2014 byla renovována 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov vlastněných krajem, městy a obcemi u budov s celkovou užitnou plochou nad 500 m2.

Od koncepce lze očekávat posouzení ekonomického potenciálu rozvoje energetiky regionu šetrného k životnímu prostředí, koncepce doporučí směr.

EAZK vyzývá všechny zájemce o tuto oblast, aby své náměty, požadavky nebo dotazy, zasílali na info@eazk.cz.

Více o projektu a z programu fóra najdete na níže uvedených prezentacích:

CEP-REC a Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Spolupráce SCZT na Územní energetické koncepci Zlínského kraje

Implementace směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti

Celý článek…


© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html