Energetická koncepce ZK

Rubrika K naplnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zadal Zlínský kraj v roce 2002 zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje“. Zhotovitelem byla společnost ENVIROS, s. r. o. Na zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje“ byla Zlínskému kraji poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury. Koncepce byla následně v roce 2004 schválena Radou Zlínského kraje. V současné době probíhá aktualizace Územní energetické koncepce společností ENERGO-ENVI z dat roku 2011 a 2012.

První fórum k projektu CEP-REC – regionálních energetických koncepcí

16.08.2013

První odborné fórum zástupců kraje, měst a obcí, provozovatelů a vlastníků centrálních zdrojů tepla ve Zlínském kraji proběhlo 14.8.2013 ve Zlíně. Cílem bylo představit projekt CEP-REC zaměřený na zpracovávání energetických koncepcí regionů. Byly představeny hlavní cíle projektu, plánované aktivity a výstupy. Tento projekt realizuje pro Zlínský kraj Energetická agentura Zlínského kraje, která bude zajišťovat jednak projednání, ale i její následující implementaci. Zlínský kraj bude nově zpracovanou Územní energetickou koncepci schvalovat, přijímat a tato se pak stane podkladem pro územní plány. Projekt je ze strany EU podpořen 85% dotací z Programu „Central Europe. První krajská koncepce byla zpracována v roce 2004 a letos probíhá její aktualizace, kterou zpracovává společnost ENERGO-ENVI. Bude se jednat o strategický dokument, který bude určovat energetickou politiku kraje na dalších 20 let. Zadáním pro zpracovatele bylo zpracovat dokument podporující maximálně ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, podporující energetickou efektivitu a soběstačnost, snižování emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě i zaměstnanost regionu.

img_3417img_3390img_3363img_3348p1030196

.

.

.

Pro získání zkušeností se způsoby zpracování, projednání a implementací dokumentu využívají pracovníci EAZK, ale i zpracovatelé dokumentu mezinárodní zkušenosti od dalších 7 zemí EU a tyto se snaží rozšířit na jednotlivé hlavní aktéry ve Zlínském regionu.

Další část fóra byla zaměřena na oblast centrálního zásobování teplem, které je pro životní prostředí ve Zlínském kraji ve většině měst nezbytné. Zpracovatelé dokumentu přednesli účastníkům postup práce na dokumentu, popsali způsob sběru dat a informací, aktivity pro mapování a hodnocení spotřeb energie, představili první energetické bilance kraje dle jednotlivých sektorů v kontextu ČR, přednesli časový harmonogram prací, poděkovali přítomným za vyplnění formulářů průzkumu a získání podkladů a přednesli svoji představu spolupráce.
Dále se zaměřili na prezentaci nové legislativy, tedy na implementaci Směrnice 2012/27/EU, o energetické účinnosti, která zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v jednotlivých zemích EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního cíle zvýšení energetické účinnosti o 20% a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu, což se významně dotýká jak vlastníků nemovitostí, tak distributorů a výrobců energie. Účastníci živě diskutovali o reálnosti požadavků směrnice a dotazovali se zejména k praktickým dopadům implementace směrnice k povinným plánovaným úsporám např. ve výši 1,5% energie u konečného spotřebitele a povinnosti, aby počínaje 1.1.2014 byla renovována 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov vlastněných krajem, městy a obcemi u budov s celkovou užitnou plochou nad 500 m2.

Od koncepce lze očekávat posouzení ekonomického potenciálu rozvoje energetiky regionu šetrného k životnímu prostředí, koncepce doporučí směr.

EAZK vyzývá všechny zájemce o tuto oblast, aby své náměty, požadavky nebo dotazy, zasílali na info@eazk.cz.

Více o projektu a z programu fóra najdete na níže uvedených prezentacích:

CEP-REC a Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Spolupráce SCZT na Územní energetické koncepci Zlínského kraje

Implementace směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti

Celý článek…


Pětiletý akční energetický plán

02.05.2009

Pětiletý akční plán podrobně rozpracovává schválenou Územní energetickou koncepci Zlínského kraje se zřetelem ke zvoleným prioritám a stanovuje krátkodobé kvantifikované cíle kraje v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie (např. podílu OZE na krytí spotřeby primárních zdrojů). Pro každou akci jsou určeny cílové obce a nižší územní správní celky. Jsou aktualizovány energetické bilance zahrnuté do informačního systému Zlínského kraje, stanoven potenciál energetických úspor a potenciál využití OZE na úrovni jednotlivých měst/obcí (sdružení měst/obcí) a doporučeny vhodné projekty. Zúčastněnými partnery jsou především města/obce, provozovatelé soustav CZT, spotřebitelské sektory, místní energetická informační a poradenská střediska, poradenské firmy, montážní firmy, majitelé budov, bytová družstva apod. Dotazníkovým šetřením bylo osloveno všech 304 obcí Zlínského kraje, 26 provozovatelů CZT a další významní výrobci a spotřebitelé na území ZK. Na základě tohoto průzkumu se vytvořil základ tohoto Pětiletého akčního plánu. Předpokládá se vytvoření odborných pracovních skupiny k hodnocení a k prosazování navrhovaných opatření v praxi. Akční plán je zaměřen na oblasti s největším potenciálem využití OZE a na sektory s největším zjištěným potenciálem energetických úspor. V Akčním plánu jsou označeny typové projekty, použitelné v řadě dalších případů. Akční plán je vypracován na období 5 let (2010-2014) a tvoří základní dokument pro aktivity Energetické agentury Zlínského kraje na pětileté období udržitelnosti projektu „Založení energetické agentury Zlínského kraje“ kofinancovaného z programu Inteligentní energie – Evropa. Akční plán ke stažení zde – Akční plán EAZK, o.p.s.


Územní energetická koncepce

12.02.2008

Rada Zlínského kraje vzala ÚEK ZK na svém zasedání 28.6.2004 vzala na vědomí usnesením číslo 0636/R16/04 Územní energetickou koncepci Zlínského kraje, kterou zpracovala na  období do roku 2025 s průřezovým horizontem roku 2010 společnost Enviros Praha. Koncepce je zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000Sb., o hospodaření energií a Nařízením vlády č.195/2001 Sb. společně s programy na ochranu ovzduší Zlínského kraje. Koncepce byla podrobena i hodnocení na posouzení vlivů dopadu na životní prostředí posudkem SEA (Strategic Environmental Assessment).

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

 


Rozptylová studie Zlínského kraje

11.02.2008

Rozptylová studie byla zpracována v rámci zakázky Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetické koncepce Zlísnkého kraje.

Rozptylová studie Zlínského kraje_2003

Mapy rozptylové studie Zlínského kraje_2003


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html