Obnovitelné zdroje

Metodologie k vytvoření 3D modelů budov z dostupných dat leteckých snímků a územních plánů

02.10.2018

Tento výstup projektu vychází ze základního stavu inventáře 3D modelování měst a podává informace o metodikách používaných v projektu BOOSTEE-CE k vytvoření 3D modelů budov pilotních oblastí z dostupných dat shromážděných partnery projektu, harmonizovaných a strukturovaných v geoprostorových databázích. Tento dokument je vyhrazen zejména pro projektové partnery (PP), recenzenty a JS CE Programme.

Dokument ke stažení zde.


Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE


Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013

20.12.2012

Ve dnech 21. až 23. března 2013 se ve Sportovní hale Euronics Zlín uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka již  24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013. Prostřednictvím stovky vystavovatelů seznámí návštěvníky s pestrým sortimentem novinek, úsporami energií a nejnovějšími produkty a technologiemi ve stavebnictví a vytápění. Veletrh je nejen pro profesionální pracovníky projekčních, stavebních a topenářských firem, ale i pro veřejnost. Tradicí se stal bezplatný vstup.

Doprovodným programem veletrhu bude ve dnech 21. a 22.března konference ZLÍNTHERM, kterou pořádá hlavní odborný partner veletrhu Energetická agentura Zlínského kraje. V rámci konference budou přednášeny aktuality v energetické legislativě, nové povinnosti týkající se energetických štítků a energetických průkazů budov, ale i nejnovější trendy v oblasti zateplení budov, ekologického stavění a vytápění a možnosti  získání dotací pro města a obce, ale také pokračování programu Zelená úsporám pro majitele rodinných domů – Nová Zelená úsporám. S aktuálním zněním programu Nová Zelená úsporám vystoupí přímo pracovníci Ministerstva Životního prostředí ČR.

Z programu Zelená úsporám čerpalo dotaci přes 8 tisíc žadatelů ze Zlínského kraje (3. místo v čerpání dle krajů v ČR) a obdrželi na svá opatření téměř 2 miliardy Kč. Věříme, že i za podmínek nového programu budete aktivně přistupovat ke snižování energetické náročnosti vašich domů a zlepšíte si nejen standard, ale i vzhled bydlení. Současně přispějete ke snížení znečištění ovzduší, ušetříte vlastní provozní náklady a podpoříte výrobce i řemeslníky regionu.

Ke stažení:
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor doc)
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor pdf)

Více informací naleznete na stránkách veletrhu: http://stavebnictvi-therm.cz


Projekt DANUBENERGY

06.10.2012

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj. V současnosti však může být konvenční produkce energie v bioplynových stanicích často ekologicky neefektivní, neboť podporuje pěstování pouze jedné zemědělské komodity – kukuřice, která zvyšuje riziko půdní eroze a jejího vyčerpání. Problémem je také nízké využití tepelné energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Konflikt mezi využitím kvalitní orné půdy pro pěstování energetických plodin a potravinářskou produkci vede ke zvyšování cen zemědělské půdy a produktů (potraviny, krmiva,…), což má za následek etické, sociální a ekonomické problémy. Z výše uvedených důvodů je nutné podporovat výzkum a zavádění nových technologií umožňujících zvyšovat ekologickou i ekonomickou efektivitu. Zdrojem surovin pro tyto technologie pak mohou být travní porosty (vyřešení problému s rostoucím množstvím odpadní biomasy jako důsledku klesajících stavů dobytka) a odpadní biomasa z údržby komunikací, říčních břehů a chráněných území (NATURA, CHKO, národní parky,…).

Projekt DANUBENERGY podpořený v rámci Central Europe Programme usiluje o:

• Produkci skladovatelných pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních procesů

• Využití extenzivně získávané biomasy s travních ploch podél říčních břehů a z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy.

Celý článek…


Projekt ENERGOCOACHING

01.10.2012

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. je vedoucím partnerem projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia zaměřeným na posílení přeshraniční spolupráce při vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. V rámci projektu bude zakoupena v roce 2013 termovizní kamera pro posuzování tepelně technických vlastností budov a kvality topných systémů.

Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na základě smlouvy číslo Z 2242032001801 o poskytnutí finančního příspěvku. EAZK je vedoucím partnerem (VP) projektu a hlavním přeshraničním partnerem (HCP)projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok, organizace podobná EAZK pracující pro obce. Projekt byl zahájen 1.10.2012 a bude končit 28.2.2015.

program_ERDF

Celý článek…


Další z objektů Zlínského kraje využívá solární systém

12.09.2012

Zlínský kraj pokračuje v instalaci solárních systémů na svých objektech. Dne 15.8.2012 byl na Dětském domově ve Valašském Meziříčí (ul. Žerotínova 211) uveden do provozu solární systém pro přípravu teplé vody. Díky letošnímu slunečnému počasí ještě nebylo třeba dohřívat teplou vodu zemním plynem. Solární systém byl instalován za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí v rámci 28.Výzvy, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, do které Energetická agentura Zlínského kraje zpracovala žádost o dotaci. Tato žádost byla letos v květnu schválena.

V rámci veřejné zakázky podala vítěznou nabídku a instalaci realizovala místní firma Tezamo s.r.o. Investiční náklady činily 609 tis. Kč, z toho dotace OPŽP činí 452 tis. Kč. Solární systém uspoří ročně minimálně 86 GJ energie na ohřev vody.

Přínosy instalace solárního systému jsou očekávány min. v rozsahu 9% provozních nákladů a návratnost investice je počítána do 8 let.

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html