Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

14. 5. 2020

Co jsme se za 3 roky naučili – hodnocení partnerů projektu BOOSTEE-CE

Co jsme se za 3 roky naučili – hodnocení partnerů projektu BOOSTEE-CE

Bruno Kessler Foundation, Itálie

BOOSTEE-CE byl úspěšný nadnárodní a společný projekt schopný vyvinout řadu řešení překračujících místní potřeby v oblasti způsobu výstavby a urbanistických řešení.


 Předpokládalo se, že projekt překročí projektové partnerství s cílem nabídnout obecná řešení a příklady dobré praxe schopné snížit rozdíly v know-how a zvýšit kapacity pro zlepšení energetické účinnosti veřejných infrastruktur v dalších středoevropských municipalitách.

 E-zavod, Slovinsko

Projekt BOOSTEE-CE ukázal, že mezi zeměmi EU stále existují velké rozdíly v přístupu k energetické účinnosti – v dostupnosti údajů, přesnosti údajů, jejich aktualizaci, implementaci opatření, možnostech financování. Projekt shromáždil nové zkušenosti a umožnil sdílení příkladů dobré praxe, které určitě pomohou tyto rozdíly snížit.

 Energetická agentura Zlínského kraje, Česká republika

Projekt nám umožnil získat zkušenosti z jiných zemí EU v oblasti zpracování a mapování prostorových dat. Projekt usnadnil naši spolupráci s poskytovateli prostorových dat a porozumění poskytovaným údajům. Česká republika má k dispozici data získaná LIDAR technologiemi (dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu) a další prostorová data, vizualizace však není uživatelsky přívětivá. Projekt BOOSTEE-CE nám pomohl prezentovat data srozumitelným způsobem. Díky tomu můžeme lépe směřovat k udržitelné architektuře a urbanismu, navrhovat úpravy městských oblastí s ohledem na změnu klimatu a předvídat ve 3D modelech rozmístění budov s ohledem na energetickou efektivitu.

 Regionální energetická agentura Sever, Chorvatsko

Největším plus projektu byla pro nás spolupráce s lidmi z různých zemí a s různými profesemi a výměna zkušeností při řešení stejných problémů v různých zemích. Hodně jsme se naučili o 3D modelování měst díky velkým zkušenostem a vynikajícím znalostem vedoucího patnera v této oblasti. Prohloubili jsme své znalosti v oblasti finančního plánování a modelů financování díky erudici Tomáše z EAZK, který odvedl skvělou práci při vedení tohoto pracovního balíčku. Na platformu OnePlace vyvinutou v rámci projektu jsme velmi hrdí. Určitě to bude odkaz projektu BOOSTEE-CE, který se ukáže jako nejlepší výstup tohoto projektu a jako příklad dobré praxe, který je třeba následovat.

 Energetická agentura Mazovského vojvodství, Polsko

V rámci pracovního balíčku 3 byl vyvinut implementační a hodnotící postup se standardizovanými řešeními pro monitorování a správu energie ve veřejných budovách, který nabízí všeobecná řešení a příklady dobré praxe. To vede ke snížení rozdílů ve znalostech a zkušenostech a ke zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury v dalších městech / obcích / regionech střední Evropy. Každý zúčastněný region odvedl více práce než se očekávalo, včetně propojení monitorování energie v jednotlivých budovách s obecním nebo celostátním systémem energetického managementu, modernizací dalších budov a rozšíření rozsahu investic o tepelnou modernizaci, dosažení energetických úspor a zvýšení efektivnosti nákladů. Zpětná vazba z testování platformy OnePlace ukázala, že se jedná o moderní nástroj, který může být užitečný, avšak vyžaduje další modifikace a vývoj.

 Agentura pro rozvoj regionu Tolna, Maďarsko

Projekt byl pro nás skvělou příležitostí učit se od dobře informovaných partnerů, kteří již měli zkušenosti s investicemi do energetické účinnosti, jejich technickými detaily, finančními prostředky a především s WebGIS prohlížečem. Byli jsme docela rádi, když jsme se snažili sdělit rozmanité výsledky projektu BOOSTEE-CE – byl to velmi rozsáhlý projekt, ale o to více inspirující. Určitě jsme z partnerství získali hodně a doufáme, že se nám podařilo k ní přispět svým dílem.

  Region Emilia-Romagna (RER), Itálie

RER byl aktivně zapojen a přispěl k dosažení ambiciózních cílů projektů. Díky velmi pozitivní spolupráci a práci s různými územími a metodikami jsme měli všichni příležitost dále rozšiřovat dovednosti a znalosti. Nejoceňovanějším nástrojem je bezpochyby platforma OnePlace.

Během setkání skupin, která se konala po celou dobu trvání projektu, se naše zúčastněné strany (tvůrci politik, energetičtí plánovači, regionální agentury pracující v oblasti opatření na zvýšení energetické účinnosti a zástupci regionální / místní správy) velmi zajímali o obsah a potenciál platformy OnePlace.

Na regionální úrovni bychom chtěli pokračovat v dialogu o možnosti integrace stávajících databází a platforem shromažďujících energetická data, aby byla pro uživatele efektivnější a užitečnější. Aby také lépe podporovala tvůrce politik pomocí snadno použitelných údajů s jistotou využití 3D formátu vykreslování.

V neposlední řadě, 21. dubna uspořádal region Emilia-Romagna (RER) ve spolupráci s vedoucím partnerem projektu Foundation Bruno Kessler (FBK), finální online výuku, které se zúčastnilo 42 účastníků, navzdory nynější situace v důsledku Covid19, a navázala kontakty s projekty schválenými v jiných oblastech spolupráce EU v oblasti energetiky.

Znalosti a nástroje projektu BOOSTEE-CE jistě překročí dobu trvání projektu.

Velenje, Slovinsko

Prostřednictvím implementace projektu BOOSTEE-CE jsme si osvojili nové schopnosti, které nám pomohou v přípravě dalších strategií a dluhodobých plánů a k dosažení cílů energetické efektivity ve veřejných budovách. Přidanou hodnotou projektu byly také zkušenosti a příklady dobré praxe sdílené dalšími partnery projektu.

Koprivnica, Chorvatsko

Projekt přináší pozitivní a dlouhodobé dopady na zúčastněné organizace a na organizace a osoby přímo nebo nepřímo zapojené do organizovaných činností. Projekt má pozitivní dopad na osoby přímo nebo nepřímo zapojené do aktivit, jako je zvýšená dovednost v cizích jazycích, zvýšená úroveň digitální kompetence, větší porozumění a schopnost reagovat na sociální, etnickou, jazykovou a kulturní rozmanitost, pozitivnější přístup k evropskému projektu a hodnotám EU, lepší porozumění a uznávání dovedností a kvalifikací v Evropě i mimo ní, lepší kompetence spojené s profesními profily zvýšily příležitosti pro profesní rozvoj, zvýšení motivace a spokojenosti v každodenní práci. Rovněž společná spolupráce mezi partnery projektu na vývoji a přípravě pilotních akcí vytvořila vynikající základ pro budoucí práci na dalších projektech.

Judenburg, Rakousko

Ačkoli původně plánovaná opatření pilotní akce nebudou realizována v průběhu projektu BOOSTEE-CE, projekt pobídl město Judenburg, aby se vydalo na ambicioznější cestu a realizovalo komplexní projekt obnovy všech budov školního komplexu Lindfeld, a to s pomocí smluvního partnera. Tato iniciativa bude mít významný dopad na energetickou účinnost budov a sníží spotřebu energie a náklady města. To je jasný přínos projektu BOOSTEE-CE.

 Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, Polsko / Česká republika

Nadnárodní spolupráce (a také přeshraniční spolupráce) je velmi užitečná v tom, že poskytuje nový pohled na známé výzvy, umožňuje inovativní řešení společných problémů a podporuje přenos vyzkoušených a testovaných postupů na nová území (např. implementace nových nástrojů ICT nebo finančních schémat). Projekt BOOSTEE-CE díky svým činnostem zvyšoval informovanost veřejnosti, navozoval změnu chování v oblasti energetické účinnosti a posiloval nadnárodní spolupráci směřující ke snižování rozdílů v know-how ve středoevropských obcích.

 Płońsk, Polsko

Realizace projektů energetické účinnosti jako je projekt BOOSTEE-CE nám ukazuje, jak daleko jsme se v této oblasti dostali. Pilotní akce realizovaná v Płońsku přinesla úspory energie ve výši 600%, což se může zdát hodně, je třeba si však uvědomit, že do investice byly zahrnuty pouze 2 místnosti. Představte si, jakých úspor by bylo dosaženo, kdybychom celou pilotní akcí pokryli celou budovu školy? Proto bychom si měli všichni uvědomit, kolik budov stále vyžaduje zásahy související s energií. Díky projektu BOOSTEE-CE bylo možné provést energetický audit a tepelné zobrazování, které jsou základem dokumentace pro realizaci nového projektu. Płońsk má ve skutečnosti v úmyslu podat žádost o spolufinancování termomodernizace veřejných budov, včetně budovy 1. Základní školy.

Tolna