ePlanet

Projekt ePLANET (Síť evropských veřejných orgánů pro podporu energetické transformace) je novým mezinárodním tříletým projektem EAZK realizovaným v rámci programu HORIZON2020 se začátkem v září 2021.

Celkovým cílem projektu ePLANET je vyvinout a implementovat metodiku pro posílení a usnadnění víceúrovňového rozhodování veřejných orgánů při energetické transformaci a koordinované přijetí opatření pro dosažení evropských cílů udržitelnosti.

V rámci platformy pro sdílení informací budou všechny místní a regionální orgány schopny jednoduchou a standardizovanou metodikou zavést různá opatření, strategie a akce (energetická účinnost a obnovitelné zdroje). Prostřednictvím této platformy a činností budování kapacit a vytváření sítí v síti ePLANET budou veřejné orgány schopny identifikovat společné iniciativy a chápat potenciální synergie s ostatními veřejnými orgány.

Mezi specifické cíle projektu patří:

  • definovat a zavést transparentní a soudržný rámec pro sdílení informací mezi orgány veřejné správy
  • vytvořit víceúrovňové pracovní skupiny souvisejících veřejných orgánů a zúčastněných stran pro sdílení informací a umožnit přístup ke spolupráci při vývoji a aktualizaci plánů energetické transformace
  • umožnit digitalizaci plánů veřejných orgánů pro energetickou transformaci jako základ pro soudržnost, sdílení, koordinaci a integraci
  • podporovat nové osvojitele a konsolidovat stávající sítě
  • institucionalizovat sítě ePLANET a víceúrovňové pracovní skupiny

 Cílovými skupinami projektu jsou:

  •  Města a obce, které jsou základním kamenem provádění opatření v oblasti energetické přeměny a zavádění SECAP
  •  Regionální orgány a energetické agentury, které budou podporovat a koordinovat místní orgány při provádění úspěšných plánů a akcí energetické transformace. Jsou zásadní pro replikaci projektu ePLANET mimo území pilotních regionů.
  •  Vnitrostátní orgány – tato kategorie zahrnuje nadregionální a národní orgány a také ministerstva se společnou odpovědností v energetické transformaci. Jsou zásadní pro definici regulačního rámce a finančních nástrojů pro podporu provádění opatření a akcí energetické transformace místními orgány a pro hodnocení pokroku při plnění cílů EU.