Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Slovníček pojmů

Název Popis
aerobní děje probíhající v prostředí či organismech za přítomnosti kyslíku
aerobní tlení proces vedoucí k biologickému rozkladu organických složek odpadu za přístupu kyslíku; používá se i pojem aerobní degradace
anaerobní digesce označuje kontrolovaný mikrobiální rozklad biologicky rozložitelného odpadu bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu; používá se i pojem anaerobní fermentace
anaerobní digesce mokrou cestou anaerobní digesce (fermentace) s obsahem vody >85%
anaerobní digesce suchou cestou anaerobní digesce (fermentace) s obsahem vody < 85%
anaerobní tlení proces vedoucí k biologickému rozkladu organických složek bez přístupu kyslíku
biofilr zařízení, které odstraňuje škodlivé a zápašné látky organické i anorganické povahy na principu biologického odbourávání v biofiltru
biologická úprava odpadu úprava odpadu pomocí biologických procesů buď aerobně tj. za přístupu vzduchu nebo anaerobně tj. bez přístupu vzduchu
biologické sušení zamezení biologické aktivity a snížení vlhkosti upravovaného odpadu pomocí uvolněného tepla ze samostatného odpadu
biologický kal přebytečný kal z aktivačního systému nebo kal z biologické filtrace; směs inertních nerozpuštěných látek a vyprodukované biomasy
biologicky rozložitelný odpad jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobními rozkladu; používá se také pojem biodegradabilní odpad; respirašní aktivita po čtyřech dnech (at4) je vyšší než 10 mg o2/g sušiny a dynamický respirační index (dri) je vyšší než 1000 mg o2/kg spal.látek/h; právní úprava zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
biomasa biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (vč. rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu
bioplyn kalový plyn, směs plynů (zvláště methanu a oxidu uhličitého) vznikající při anaerobní stabilizaci obvykle 65-75% methanu, 25 – 35% oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu; pro svou vysokou výhřevnost (18 -28 mj.m-3) se využívá v tepelném hospodářství čistíren odpadních vod směs metanu, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku a dalších plynů, vzniklá anaerobním vyhníváním biologicky rozložitelných odpadů
digestát tuhá, nerozložená frakce, která je výsledkem anaerobního vyhnívání biologicky rozložitelných odpadů a která je před aplikací na půdu upravována na kompost
dotlení pokračující tlení po intenzivním tlení
druhotný energetický zdroj využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů
EC ( Energy Contracting ) komplexní energetická služba, jejímž cílem je zvýšit efektivnost výroby energie v zařízeních zákazníka
energetická náročnost budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na než je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy
energetická služba fyzický prospěch, užitek nebo dobro získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy o dodávce energie či závazkem zaručených energetických úspor na principech EPC nebo EC
energetická účinnost míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech
energetické využití odpadů použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie; právní úprava zákon č. 185/2001 sb. o odpadech
energetický audit soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných subjektů včetně návrhu na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor
energie všechny formy obchodně dostupné energie vč. elektřiny, zemního plynu, veškerá paliva pro vytápění a chlazení a to i dálkového, uhlí, lignitu, rašeliny a přesně definované biomasy
EPC ( Energy Performance Contracting ) komplexní energetická služba, jejímž cílem je snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie a v zařízeních zákazníka, přičemž je investice hrazena z nákladů uspořených realizací opatření ke snížení spotřeb
ferment enzym
fermentace chemická reakce za přítomnosti enzymů jako katalyzátorů kvašení; výrobní proces, při němž se žádané produkty získávají metabolickou činností mikroorganismů nebo naopak mikroorganismy rozkládají nežádoucí látky (např. při čištění odpadních vod)
fyzikální sušení zamezení biologické aktivity a snížení vlhkosti upravovaného odpadu pomocí externě dodávané energie
fyzikální úprava úprava založená na principu fyzikální přeměny, bez použití chemikálií, např. sušení
homogenizace postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)
chemický kal kal z chemického srážení fosforu
intenzivní tlení pomocí technických opatření vytvořená termofilní fáze pro mikrobiální rozklad za aerobních podmínek při vysoké spotřebě kyslíku
kombinovaná výroba elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení
konečný zákazník fyzická nebo právnická osoba, jež nakupuje energii pro své vlastní konečné využití
materiálové využití odpadů náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie; právní úprava zákon č.185/2001 sb. o odpadech
mechanická úprava odpadu úprava odpadu pomocí sítování, třídění, drcení, šrédrování atd.
mechanismy energetické účinnosti obecné nástroje využívané za účelem vytvoření podpůrného rámce nebo pobídek směřovaných na účastníky trhu, aby poskytovali a kupovali energetické služby a další opatření ke zvýšení energetické účinnosti
nadsítná frakce frakce, která nepropadne třídícími síty při mechanické úpravě
obnovitelné zdroje energie obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny)
odpadní plyn plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn nebo který uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování, jsou to zejména spaliny, odpadní vzdušina, případně jiné plynné látky; vyhláška mžp č. 356/2002 sb.
podsítná frakce frakce, která propadne třídícími síty při mechanické úpravě odpadu
primární kal usaditelný podíl nerozpuštěných látek v odpadní vodě
programy zvýšení energetické účinnosti činnosti zaměřené na skupiny konečných zákazníků a obvykle vedoucí k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti
průkaz energetické náročnosti budovy dokument obsahující informace o energetické náročnosti budovy vypočtené dle metody stanovené prováděcím právním předpisem; zákon č. 406/2000 sb.
sedimentace proces usazování těžších nerozpustných součástí z kapalné nebo plynné směsi
stabilizace odpadu technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů
úspory energie množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu ovlivňují
vodní výluh roztok, který byl připraven ze vzorku podle čsn en 12457-4 (838005) příloha b vyhláška mžp č.294/2005 sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
výhřevná frakce frakce, která na základě jejího složení a vlastností vykazuje výrazně vyšší výhřevnost než směs odpadů; je složená z vytříděných výhřevných složek směsi odpadů při mechanické úpravě
vytápění proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí, který se člení na ústřední vytápění a lokální vytápění
zvýšení energetické účinnosti nárůst energetické účinnosti u konečného spotřebitele v důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku lidského chování

Tento malý slovníček energetických pojmů budeme postupně doplňovat a rozšiřovat. Očekáváme také Vaše náměty a pokud Vám zde určitý pojem chybí, dejte nám prosím vědět, rádi jej do slovníku doplníme.