Spolupráce EAZK s výzkumnými centry a školami

Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie (SPETEP)

Předmětem projektu je prohloubení spolupráce Ústavu procesního inženýrství FSI VUT v Brně, Ústavu chemických procesů AV ČR a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se společnostmi UNIS (povinný partner) a EVECO Brno prostřednictvím realizace unikátního společného výzkumného záměru, který se v úrovni TRL1-3 zaměří na tyto oblasti:

 • Výzkum oběhového hospodářství za účelem vyhodnocení reálné budoucí potřeby moderních zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO; Waste-to-Energy (WtE)) a hodnocení dopadu budoucích změn na koncepční řešení.
 • Výzkum klíčových technologií, systémů a moderního řízení, které jsou součástí ZEVO, včetně procesních a průmyslových biotechnologií, využívajících vedlejší výstupy provozu ZEVO, jako jsou tepelná energie či CO2.
 • Výzkum integrace jednotlivých prvků a aparátů do moderních ZEVO a výzkum unikátních integrovaných multifunkčních jednotek za účelem dosažení vysoké účinnosti procesů a příslušných energetických systémů, životnosti technologických jednotek a snížení environmentálních dopadů.

V rámci projektu bude využita pokročilá výzkumná infrastruktura zapojených výzkumných organizací, která umožňuje multioborový přístup v řešení dané problematiky (chemické procesy, energetika, strojní inženýrství, biotechnologie). Pro účely dlouhodobé mezisektorové spolupráce bude konsorcium partnerů navazovat rovněž spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty z aplikační i akademické sféry na národní i mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí je efektivní šíření výzkumných výsledků standardními formami konferencí a vědeckých kolokvií, ale rovněž jednorázovými akcemi. Pro zvýšení internacionalizace výzkumu bude navazována spolupráce rovněž se zahraničními subjekty a předpokládá se příprava minimálně tří navazujících mezinárodních grantů.

Projektoví partněři jsou:

 • Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně (ÚPI)
 • Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP)
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, CzechGlobe (ÚVGZ)
 • UNIS, a.s. (UNIS)
 • EVECO Brno, s.r.o. (EVECO)

Spolupracující organizace bez finanční účasti – uživatelé výsledků:

 • Partner z neziskového sektoru: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK)
 • Partner z průmyslového sektoru: CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (CSG)

Spolupráce EAZK s ESAP consult

OPPIK, APLIKACE , VI. výzva, Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů na území Zlínského kraje v rámci působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. a Teplárna Otrokovice a.s.. Odkaz na projekt ZDE.

Související činnosti:

Centrum ENET je expertním pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a zabývá se výzkumem a vývojem transformace vstupních surovin, zejména pak odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie. Produktem inovativní technologie je pyrolýzní plyn a pyrolýzní olej. Obě tyto suroviny jsou dále využitelné pro výrobu tepla, elektřiny a alternativních paliv. Dalším výstupem je uhlík ve formě využitelné po další zpracování, například pro filtrace – v průmyslu i medicíně, anebo po zušlechtění opět jako palivo. Tisková zpráva

SHAPE ENERGY - Vize energetické strategie 2030 ve Zlínském kraji

Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti energetiky a odpadů a rovněž na dvouletém projektu SHAPE ENERGY, který se snaží změnit dominující technologické zaměření současné energetické strategie. Snížit spotřebu energií lze jak technologicky, tak chováním spotřebitelů. Bez pozitivního postoje spotřebitele je to těžké!

Hlavními body projektu jsou:

 • Změnit strukturu finančních zdrojů popdporující výzkum a inovace v oblasti energetiky
 • Dokázat, že "ne-technologické" jsou také důležité a měly by být vnímány jako např. lidé jako skupina spotřebitelů, uživatelů, proces tvorby politik, chování organizací, vzdělávání, dynamika komunit, atd.

Vzájemná spolupráce vyvrcholila workshopem, který se uskutečnil na městkém úřadě ve Valašském Meziříčí:

Přednášky ke stažení:

Prof. Ing. Milan Zelený  M.S.,Ph.D.

Bc. Robert Stržínek

Ing. Miroslava Knotková

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.

Ing. Josef Gába

Ing. Jan Pálka, Ph.D.

ReStEP - Regional Sustainable Energy Policy

Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) a Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEP podepsali Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy – Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts – Zavádění územních energetických koncepcí).

Více ZDE