Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Spolupráce EAZK s výzkumnými centry a školami

STRIDE: zlepšení energetického plánování skrze koncept chytrých sítí ve Zlínském kraji

Zástupci společnosti EGÚ Brno, a. s., se spolu s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., dohodli na spolupráci v rámci evropského projektu 289_STRIDE, zaměřeného na zlepšení energetického plánování skrze koncept chytrých sítí v Podunajském regionu. Za Českou republiku bude analyzovaným regionem z pohledu rozvoje chytrých sítí Zlínský kraj a díky nově navázané spolupráci budou lépe reflektovány potřeby kraje a zajištěna lepší přenositelnost výsledků.

EGÚ Brno, a. s., je přední nezávislá poradenská a realizační společnost působící v energetice. Je partnerem evropského projektu 289_STRIDE, v rámci kterého zaštiťuje všechny analýzy pro Českou republiku a má na starosti pracovní balík WP2, který zahrnuje tvorbu předlohy pro strategie chytrých sítí, předlohy akčních plánů a tvorbu průvodce pro vytváření strategií a akčních plánů pro chytré sítě.

Energetická agentura Zlínského kraje je obecně prospěšná společnost, která byla založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.

O projektu

Projekt 289_STRIDE se zaměřuje na rozvoj chytrých sítí. Chytré sítě jsou stále častěji skloňovány v souvislosti s rozvojem elektrizačních soustav v Evropské unii. Koncepty inteligentní sítě pokrývají všechny oblasti od plánování, provozu, údržby sítě na jedné straně až po výrobu, přenos, distribuci a konečné použití na straně druhé. Jinými slovy, inteligentní sítě představují běžný rozvoj sítě využívající nové inovativní technologie. I přes dostupnost těchto technologií je region Podunají stále v rané fázi skutečného nasazení inteligentních distribučních systémů. Regionům a místním komunitám v Podunají chybí znalosti a kapacity pro integraci konceptů inteligentních sítí do regionálních a místních politik, což je zásadní pro další rozvoj inteligentních obcí, inteligentních měst nebo inteligentních regionů.

Projekt je vypracováván ve spolupráci s partnery ze Slovinska (Lokalna energetska agnetura Spodnje Podravje – vedení projektu), Německa (European Institute for Innovation – Technology), Rakouska (ConPlusUltra Ltd.), Maďarska (Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research), Chorvatska (University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing), Bulharska (Bulgarian Energy and Mining Forum) a Bosny a Hercegoviny (Centre for Energy, Environment and Resources).

Cílem projektu 289_STRIDE je poskytnout prostřednictvím sdílení zkušeností a vývoje plánovacích nástrojů komplexní podporu regionálním a lokálním tvůrcům politik pro zlepšování energetického plánování. V rámci projektu je vybráno osm regionů (každý za jednoho partnera projektu), pro něž budou vytvářeny:

 • regionální analýzy současného stavu rozvoje chytrých sítí
 • scénáře rozvoje chytrých sítí
 • strategie chytrých sítí
 • průvodce dobrými praxemi v oblasti chytrých sítí
 • akční plány
 • přenositelné metodiky pro tvorbu strategií a akčních plánů
 • webová platforma

Tyto materiály mají pomoci urychlit integraci konceptů inteligentních sítí do regionálních a místních politik. Zlínský kraj je vybraným regionem za Českou republiku, je to kraj, který dlouhodobě usiluje o rozvoj chytrých řešení v oblasti energetiky a má zájem na dalším rozvoji chytrých sítí. Energetická agentura Zlínského kraje má na tomto rozvoji velký podíl a zároveň je v tomto směru velmi aktivní. Tyto aspekty byly při výběru regionu velmi důležité, protože cílem projektu je snaha o co největší uplatnitelnost výsledků i v praxi a přesah mezi širokou řadu aktérů ať už mezi veřejnou správu, tvůrce městských strategií rozvoje, místní samosprávu, ale i soukromý sektor a univerzity, tzv. triple helix. V rámci projektu tak bude pro Zlínský kraj vypracována regionální analýza současného stavu a budoucího rozvoje chytrých sítí, budou podrobně zpracovány příklady dobré praxe (mezi nimi i obec Hostětín) a největším přínosem by měla být Strategie chytrých sítí pro Zlínský kraj.

Jako součást projektu budou pro veřejnou správu a odbornou veřejnost organizovány dva lokální a jeden mezinárodní workshop.  Metodika pro regionální analýzu, průvodce a webová platforma budou navíc navrženy tak, aby umožňovaly použití a aplikaci i v dalších regionech oblasti Podunají, a proto budou výsledky projektu představovat vysokou hodnotu replikace. Všechny materiály budou volně dostupné na jednotné webové platformě.

Délka trvání projektu je 1. 7. 2020 až 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Více podrobností naleznete na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride. O projektu Vás budeme také informovat na https://www.egubrno.cz/ nebo na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/egubrno/.

Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie (SPETEP)

Předmětem projektu je prohloubení spolupráce Ústavu procesního inženýrství FSI VUT v Brně, Ústavu chemických procesů AV ČR a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se společnostmi UNIS (povinný partner) a EVECO Brno prostřednictvím realizace unikátního společného výzkumného záměru, který se v úrovni TRL1-3 zaměří na tyto oblasti:

 • Výzkum oběhového hospodářství za účelem vyhodnocení reálné budoucí potřeby moderních zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO; Waste-to-Energy (WtE)) a hodnocení dopadu budoucích změn na koncepční řešení.
 • Výzkum klíčových technologií, systémů a moderního řízení, které jsou součástí ZEVO, včetně procesních a průmyslových biotechnologií, využívajících vedlejší výstupy provozu ZEVO, jako jsou tepelná energie či CO2.
 • Výzkum integrace jednotlivých prvků a aparátů do moderních ZEVO a výzkum unikátních integrovaných multifunkčních jednotek za účelem dosažení vysoké účinnosti procesů a příslušných energetických systémů, životnosti technologických jednotek a snížení environmentálních dopadů.

V rámci projektu bude využita pokročilá výzkumná infrastruktura zapojených výzkumných organizací, která umožňuje multioborový přístup v řešení dané problematiky (chemické procesy, energetika, strojní inženýrství, biotechnologie). Pro účely dlouhodobé mezisektorové spolupráce bude konsorcium partnerů navazovat rovněž spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty z aplikační i akademické sféry na národní i mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí je efektivní šíření výzkumných výsledků standardními formami konferencí a vědeckých kolokvií, ale rovněž jednorázovými akcemi. Pro zvýšení internacionalizace výzkumu bude navazována spolupráce rovněž se zahraničními subjekty a předpokládá se příprava minimálně tří navazujících mezinárodních grantů.

Projektoví partněři jsou:

 • Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně (ÚPI)
 • Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP)
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, CzechGlobe (ÚVGZ)
 • UNIS, a.s. (UNIS)
 • EVECO Brno, s.r.o. (EVECO)

Spolupracující organizace bez finanční účasti – uživatelé výsledků:

 • Partner z neziskového sektoru: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK)
 • Partner z průmyslového sektoru: CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (CSG)

Spolupráce EAZK s ESAP consult

OPPIK, APLIKACE , VI. výzva, Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů na území Zlínského kraje v rámci působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. a Teplárna Otrokovice a.s.. Odkaz na projekt ZDE.

Související činnosti:

Centrum ENET je expertním pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a zabývá se výzkumem a vývojem transformace vstupních surovin, zejména pak odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie. Produktem inovativní technologie je pyrolýzní plyn a pyrolýzní olej. Obě tyto suroviny jsou dále využitelné pro výrobu tepla, elektřiny a alternativních paliv. Dalším výstupem je uhlík ve formě využitelné po další zpracování, například pro filtrace – v průmyslu i medicíně, anebo po zušlechtění opět jako palivo. Tisková zpráva

SHAPE ENERGY - Vize energetické strategie 2030 ve Zlínském kraji

Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti energetiky a odpadů a rovněž na dvouletém projektu SHAPE ENERGY, který se snaží změnit dominující technologické zaměření současné energetické strategie. Snížit spotřebu energií lze jak technologicky, tak chováním spotřebitelů. Bez pozitivního postoje spotřebitele je to těžké!

Hlavními body projektu jsou:

 • Změnit strukturu finančních zdrojů popdporující výzkum a inovace v oblasti energetiky
 • Dokázat, že "ne-technologické" jsou také důležité a měly by být vnímány jako např. lidé jako skupina spotřebitelů, uživatelů, proces tvorby politik, chování organizací, vzdělávání, dynamika komunit, atd.

Vzájemná spolupráce vyvrcholila workshopem, který se uskutečnil na městkém úřadě ve Valašském Meziříčí:

Přednášky ke stažení:

Prof. Ing. Milan Zelený  M.S.,Ph.D.

Bc. Robert Stržínek

Ing. Miroslava Knotková

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.

Ing. Josef Gába

Ing. Jan Pálka, Ph.D.

ReStEP - Regional Sustainable Energy Policy

Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) a Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEP podepsali Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy – Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts – Zavádění územních energetických koncepcí).

Více ZDE