30. 6. 2020

Dotace pro podnikatele

OPPIK - Obnovitelné zdroje energie – Výzva V - je otevřena od 2.2.2019 do 31.8.2020. Podporované aktivity jsou výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu). Alokace výzvy je 640 mil. Kč.


OPPIK - Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III - je otevřena od 13.1.2020 do 31.8.2020. Podporuje se instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. dle velikosti podniku 60-80 %.

OPPIK - Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V - byla otevřena od 6.1.2020 do 31.7.2020. Podporuvala se pořízení elektromobilu, BEV – bateriové elektrické vozidlo, EREV – Extended Range Electric Vehicle a pořízení neveřejných nabíjecích stanic. Výše dotace je 20 - 30 %.

OPPIK – VI. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita -plánováno od 1.9.2020 do 25.11.2020. Podporované aktivity jsou pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Předpokládaná alokace 100 mil. Kč.

OPPIK –  VI. výzva OZE – od 14.9.2020 do 7.1.2021 bude otevřena výzva na podporu instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel a dále instalaci solárních termických kolektorů. Alokace je 20 mil. Kč pro tepelná čerpadla a 20 mil. Kč pro solární termické kolektory.

OPPIK – Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II – Od 29.6.2018 do 15.1.2020 byla otevřena výzva pro malé střední i velké podniky na výstavbu energeticky efektivních budov. Max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV.