25. 9. 2019

LC DISTRICTS – Snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí

LC DISTRICTS – Snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí

Stavebnictví je energeticky náročným sektorem, který představuje celosvětově více než jednu třetinu konečné spotřeby energie a je také významným zdrojem emisí CO2. Energetická efektivita v tomto odvětví může být výrazně zlepšena prostřednictvím různých opatření, avšak opatření by měla být prováděna koordinovaným a komplexním způsobem s přihlédnutím ke všem aspektům, které jsou součástí dosažení nízkouhlíkového hospodářství, aby mohly jít ruku v ruce se strategií udržitelného rozvoje na celkovém území regionů.


Hlavním cílem projektu LC DISTRICTS je zlepšit strategie a programy regionálního rozvoje v oblastech renovace budov a výstavby energeticky úsporných budov, výstavbu dálkového vytápění a dalších renovací měst s cílem usnadnit přechod na nízkouhlíkové městské oblasti. Proces meziregionálního spolupráce proběhne ve třech tematických oblastech:

  1. posouzení metodologií a služeb pro navrhování a implementaci nízkouhlíkových oblastí;
  2. informační a hodnotící struktury na úrovni měst a regionů
  3. řízení strategií a programů.

EAZK se společně s ČVUT (dalším českým partnerem zapojeným do projektu LC DISTRICTS) zaměří na vylepšení prioritní osy 5 Operačního programu Životní prostředí, a to konkrétně na opatření 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Nová opatření budou směřovat na budovy s vysokým potenciálem nákladově efektivních řešení. Ve veřejném sektoru jsou vysoké investiční náklady největší bariérou pro implementaci energeticky úsporných opatření a instalace alternativních zdrojů energie.

Velký potenciál je ve zdrojích tepla a konečné spotřebě, jelikož velká část budov dosud nebyla renovována nebo nebyla implementována jiná opatření vedoucí k úsporám energie. Návrhy, které vzejdou z projektu LC DISTRICT přispějí také ke snížení energetické závislosti. Hlavní cílovou skupinou budou vlastníci veřejných budov. Mezi hlavní důvody pro vylepšení stávajícího stavu patří také:

  • podpora účinného a udržitelného využití energetických zdrojů při přeměně na nízkouhlíkovou ekonomiku,
  • snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách,
  • přispění k cílům EU 2030 pro dosažení snížení emisí skleníkových plynů, dosažení energetických úspor a zvýšení podílů OZE,
  • zvýšit počet schválených projektů.