2. 7. 2020

Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřena 3. výzva Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015-2021. V rámci výzvy je možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie.


Dotační program na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří a instalaci solárních systémů na přípravu teplé vody nebo fotovoltaických systémů stále pokračuje. Podmínky dotačního titulu jsou oproti minulosti mnohem jednodušší a dotace činí 50 % z uznatelných nákladů na m2 modernizované plochy konstrukce, max. 550 000 Kč včetně DPH na jeden rodinný dům.  Uznatelné náklady jsou stanoveny dle vypočtené budoucí úspory energie vašeho domu.  Součástí podpory jsou i stínící prvky, tedy venkovní žaluzie na okna, využití odpadního tepla a zelené střechy.

K žádosti o dotace potřebujete projektovou dokumentaci (pohledy, řezy, půdorysy a technickou zprávu) stávajícího stavu domu, dokumentaci po modernizaci a odborný posudek (výpočty) energetického specialisty s oprávněním na PENB a následný technický dozor, který potvrdí správnost provedení všech opatření. Na tyto činnosti je poskytnuta dotace 25 000 Kč.

Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo i svépomocí ( pro dotaci musíte doložit faktury za materiál). Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu. Dotace se vztahuje pouze na stávající budovy, tj. u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

Tabulka požadovaných parametrů v oblasti podpory A:

 

Poznámky:
1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření požadavek ČSN 730540-2.
2) Viz kapitola 2.2.4 Zvláštní ustanovení pro památkově chráněné budovy.
3) Na realizaci tohoto opatření je možné čerpat současně podporu z podoblasti C.4.
4) Je požadováno doložení splnění podmínek platných pro podoblast podpory C.4 pro celý rodinný dům, včetně požadavku na průvzdušnost obálky budovy n50 a to i v případech, kdy není opatření z podoblasti podpory C.4 předmětem podpory.

Tabulka výše podpory v oblasti A:

Výše ostatních podpor:
-Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
- Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.
- Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.

Žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně. Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele. Návody na elektronické podání najdete na www.novazelenausporam.cz.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace i na zdroje pro stávající rodinné domy:

  • 35 000 – 150 000 Kč na solární termické a fotovoltaické systémy ,
  • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci  systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
  • využití tepla z odpadních vod,
  • 25 000 – 100 000 Kč výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění)
  • až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod.

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč..

Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2015 (od 15.5.2020 dle upravených podmínek)

Ukončení příjmu žádostí : 31.12.2021

Oprávněný žadatel: vlastník rodinného domu

Doba udržitelnosti: 10 let od vyplacení dotace

Maximální výše dotace: 50 % doložených způsobilých výdajů, maximální výše podpory 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření a datum stanovení způsobilosti je 24 měsíců před podáním žádosti

Žádosti se podávají pouze elektronicky.

Více o programu se dozvíte na Nová zelená úsporám

Praktické příklady:

Rodinný dům se třemi bytovými jednotkami rekonstruován v roce 2019, oblast podpory A0, výše dotace na zateplení 210 394 Kč a dotace na odborné posouzení a zajištění technického dozoru 25 000 Kč. Celkové náklady na realizaci 598 996 Kč. Roční měrná potřeba tepla na vytápění byla 93 kWh/(m2.rok) a snížení spotřeby energie na vytápění 28 %.

Řadový rodinný dům se dvěmi bytovými jednotkami rekonstruovaný v roce 2018, oblast podpory A1, výše odtace na zateplení 203 816 Kč a dotace na odborné posouzení a zajištění technického dozoru 25 000 Kč. Celkové náklady na realizaci 474 000 Kč. Roční měrná potřeba tepla na vytápění byla 166 kWh/(m2.rok) a snížení spotřeby energie na vytápění 43 %.

 Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou rekonstruován v roce 2019, oblast podpory A0, výše dotace na zateplení 78 936 Kč a dotace na odborné posouzení a zajištění technického dozoru 11 840 Kč. Celkové náklady na realizaci 276 330 Kč. Roční měrná potřeba tepla na vytápění byla 220 kWh/(m2.rok) a snížení spotřeby energie na vytápění 59 %.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.