1. 10. 2012

Projekt ENERGOCOACHING

Projekt ENERGOCOACHING

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. je vedoucím partnerem projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia zaměřeným na posílení přeshraniční spolupráce při vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace.


 V rámci projektu bude zakoupena v roce 2013 termovizní kamera pro posuzování tepelně technických vlastností budov a kvality topných systémů.

Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na základě smlouvy číslo Z 2242032001801 o poskytnutí finančního příspěvku. EAZK je vedoucím partnerem (VP) projektu a hlavním přeshraničním partnerem (HCP)projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok, organizace podobná EAZK pracující pro obce. Projekt byl zahájen 1.10.2012 a bude končit 28.2.2015.


Aktivity projektu:
1) Vytvoření webové aplikace pro zveřejnění informací o stávajících příkladech dobré praxe na ochranu přírody a krajiny v pohraničí – EAZK vytvoří na své webové stránce přehlednou databázi existujících příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a zdrojů energie. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací. Databázi, kterou bude EAZK pro webový portál využívat, bude používána i pro statistické sledování rozvoje jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetických, pasivních a nulových domů.

2) Organizace mezinárodní konference na propagaci daného projektu a zapojení všech zájmových a cílových skupin. Vedoucí partner v rámci této aktivity připraví konferenci, na které představí společný projekt a jeho hlavní cíl. Na konferenci budou pozvaní specialisti z oblasti energetiky, architektury a technického zabezpečení budov. Kromě specialistů se konference zúčastní i zástupci projektových partnerů, starostové, úředníci stavebních úřadů a investiční technici z města a obcí a média, které projeví zájem o konferenci. Na této aktivitě se bude podílet i hlavní přeshraniční partner, Eko-Centrum, o.z., který bude v této oblasti čerpat poznatky a zkušenosti z praxe od VP.

3) Zajištění informací a kompletních popisů jednotlivých příkladů dobré praxe na obou stranách společné hranice. Vedoucí partner, v rámci svých interních zdrojů a za pomocí termokamery, zajistí databázi informací a popis, včetně fotografií, příkladů dobré praxe na české části hranice. Eko-Centrum, o.z. zajistí informace a popisy příkladů dobré praxe na Slovenské straně. Půjde o zviditelnění dobrých, pozitivních i negativních přístupů v problematice ochrany životního prostředí, vzdělávání a udržitelného rozvoje, kde budou moci najít zájemci inspiraci pro realizaci svých plánů a myšlenek. Tyto příklady vystaví oba partneři na svých webových stránkách i na společné webové aplikaci a budou garantovat jejich aktuálnost pro zveřejnění.

4) Vytvoření naučných stezek pro žáky základních škol, středních škol, profesní a zájmové skupiny včetně popisu jednotlivých prezentovaných projektů, jejich výstupy a výsledky na obou stranách společné hranice. Na základě získaných informací a vytvoření databáze energeticky efektivních staveb a alternativních zdrojů energie bude jednotlivým cílovým skupinám nabídnuta osvěta prostřednictvím různé dimenzovaných naučných tras podle věku, projeveného zájmu o technologii a podobně, na kterých se mohou zúčastnit a fyzicky přijít do kontaktu s technologií, případně stavebním materiálem. Tyto materiály budou publikovány v digitálním obsahu na webových portálech obou partnerů jako produktová nabídka jednodenních i dvoudenních exkurze. Projekt má ambice rozšířit tyto informace i na regionální organizace, školy a vzdělávací instituce. Zkušenosti EAZK ukazují na to, že nejvíce pozitivních příkladů se rozšiřuje prostřednictvím žáků a mládeže, kteří jsou ochotni tyto znalosti dále předávat.

5) Grafický návrh a tvorba čtvrtletních zpravodajů. Během aktivity vedoucí partner v součinnosti s hlavním přeshraničním partnerem navrhne grafický design a obsah periodicky vycházejících zpravodajů. V těchto zpravodajích budou dominovat články srozumitelné občanům zaměřené na obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, studie a porovnání různých energetických systémů, architekturu, novinky z oblastí stavebnictví a energetického auditu a hodnocení stavebních konstrukcí. Na termovizních snímcích, které budou pořizovány experty obou partnerů, budou ukazovány dobré i špatné příklady z praxe při modernizaci, stavbě, zateplování a řešení různých defekty konstrukcí a technologií. Tyto články budou sestavovat pracovníci VP s experty na straně Eko-Centra, o.z., v součinnosti s profesionály z dotčených oblastí. Jejich distribuce bude prostřednictvím emailů, newsletterů, bezplatně rozdaných letáků.

6) Průběžná aktualizace informací na webovém portálu během trvání projektu. Každý z partnerů bude vyvíjet zvýšenou pozornost a klást důraz na to, aby se na webových stránkách obou partnerů zobrazovaly co nejnovější a nejčerstvější informace ohledně vzdělávání lidí v oblasti energetiky a architektury. Je jejich společnou prioritou, aby stránky byly živé a pravidelně přinášely co nejvíce zajímavých informací a šířily tak osvětu v přeshraničním regionu. Kromě webových portálů dojde k jejich zveřejnění výstupů projektu prostřednictvím periodicky vydávaného zpravodaje a reklamy v regionálních médiích.

7) Překlad materiálů do anglického jazyka pro propagaci této problematiky v zahraničí. Snahou vedoucího partnera je rozšířit povědomí o společném projektu i mimo území České a Slovenské republiky.

8) Organizace závěrečné mezinárodní konference na propagaci daného projektu. EAZK připraví konferenci, na níž představí výstupy projektu, zhodnotí realizaci projektu, jeho přímý dopad na obyvatele a přenos know-how od Energetické agentury Zlínského kraje. Na konferenci budou pozváni specialisté z oblasti energetiky, architektury a technického zabezpečení budov. Kromě specialistů se konference zúčastní i zástupci projektových partnerů, municipalit a média, které projeví zájem o konferenci. Aktivitu bude zastřešovat HCP, ale na její zvládnutí a zorganizování se bude spolupodílet i vedoucí partner EAZK.

9) Vytvoření týmu specialistů na Energocoaching a jeho chod. Hlavní přeshraniční partner zaměstná dva experty, kteří budou mít za úkol poskytování fundovaných informací návštěvníkům, kteří si přijdou pro bezplatné rady z oblasti energetiky, architektury a technického zabezpečení budov. Rovněž se budou spolupodílet na vytváření databází, aktualizaci všech produktů a jejich zveřejnění, na tvorbě čtvrtletních zpravodajů apod. Expert na energetiku a expert na architekturu budou úzce spolupracovat i s vedoucím partnerem