14. 5. 2012

XXXVIII. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXXVIII. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXXVIII. výzva Ministerva životního prostředí pro prioritní osu 2 byla vyhlášena. Žádosti  o podporu jsou přijímány od 1.června 2012 do 31. srpna 2012. Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, přičemž min. 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.


 

 

Podporavaná opatření:

2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné
zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků
náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
-rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.
2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
– pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy),
pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů, (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící
zařízení).
2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,
– investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

2.2 Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

-Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým,
– Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které dle §19 zákona č. 86/2002 Sb.,emisní limity nahrazují),
– Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů,instalace fotooxidačních jednotek),
-Technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu
prasat a jímek na kejdu).
Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2.a) budou přijatelnétaké projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických
zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

Další informací naleznete zde:

http://www.opzp.cz/clanek/254/1862/xxxviii-vyzva-pro-individualni-projekty-v-prioritni-ose-2-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/

Metodické pokyny k XXXVIII. výzvě naleznete zde:

http://www.opzp.cz/clanek/254/1864/metodicke-pokyny-k-xxxviii-vyzve-opzp/

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.