Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

6. 10. 2012

Projekt DANUBENERGY

Projekt DANUBENERGY

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj. 


V současnosti však může být konvenční produkce energie v bioplynových stanicích často ekologicky neefektivní, neboť podporuje pěstování pouze jedné zemědělské komodity – kukuřice, která zvyšuje riziko půdní eroze a jejího vyčerpání. Problémem je také nízké využití tepelné energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Konflikt mezi využitím kvalitní orné půdy pro pěstování energetických plodin a potravinářskou produkci vede ke zvyšování cen zemědělské půdy a produktů (potraviny, krmiva,…), což má za následek etické, sociální a ekonomické problémy. Z výše uvedených důvodů je nutné podporovat výzkum a zavádění nových technologií umožňujících zvyšovat ekologickou i ekonomickou efektivitu. Zdrojem surovin pro tyto technologie pak mohou být travní porosty (vyřešení problému s rostoucím množstvím odpadní biomasy jako důsledku klesajících stavů dobytka) a odpadní biomasa z údržby komunikací, říčních břehů a chráněných území (NATURA, CHKO, národní parky,…).

Projekt DANUBENERGY podpořený v rámci Central Europe Programme usiluje o:

• Produkci skladovatelných pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních procesů

• Využití extenzivně získávané biomasy s travních ploch podél říčních břehů a z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy.

V rámci projektu DANUBENERGY budou v partnerských regionech provedeny studie využití odpadní biomasy z údržby travních porostů pro výrobu pevného biopaliva (pelety/brikety). V další fázi projektu postupně proběhne ve vybraných lokalitách série demonstračních provozů mobilní jednotky pro zpracování odpadní biomasy na kvalitní biopalivo. Tato technologie vyvinutá v rámci projektu PROGRASS umožňuje souběžnou produkci bioplynu a pevného biopaliva, přičemž bioplyn je využíván k produkci elektřiny pro provoz jednotky a odpadní teplo k vysušení vyprodukovaných rostlinných pelet. Bližší informace k projektu PROGRASS naleznete zde.

Přehled partnerů projektu:

• Vedoucí partner: Energy Agency of the Regions, Rakousko

• Partner 2: AGIRE – Energy Management Agency, Itálie

• Partner 3: BIOMASA, Association of Legal Entities, Slovensko

• Partner 4: CATRO, Slovinsko

• Partner 5: Competence Centre Naturemanagement, Rakousko

• Partner 6: Environment Technique Baden Baden, Německo

• Partner 7: Energetická agentura Zlínského kraje, Česká Republika

• Partner 8: Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. , Maďarsko

• Partner 9: Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB, Německo

• Partner 10: Poznan University of Life Sciences, Polsko

• Partner 11: University of Kassel Faculty of Grassland Sciences, Witzenhausen, Německo

Oficiální internetové stránky projektu: http://www.danubenergy.eu/