6. 10. 2012

Projekt DANUBENERGY

Projekt DANUBENERGY

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj. 


V současnosti však může být konvenční produkce energie v bioplynových stanicích často ekologicky neefektivní, neboť podporuje pěstování pouze jedné zemědělské komodity – kukuřice, která zvyšuje riziko půdní eroze a jejího vyčerpání. Problémem je také nízké využití tepelné energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Konflikt mezi využitím kvalitní orné půdy pro pěstování energetických plodin a potravinářskou produkci vede ke zvyšování cen zemědělské půdy a produktů (potraviny, krmiva,…), což má za následek etické, sociální a ekonomické problémy. Z výše uvedených důvodů je nutné podporovat výzkum a zavádění nových technologií umožňujících zvyšovat ekologickou i ekonomickou efektivitu. Zdrojem surovin pro tyto technologie pak mohou být travní porosty (vyřešení problému s rostoucím množstvím odpadní biomasy jako důsledku klesajících stavů dobytka) a odpadní biomasa z údržby komunikací, říčních břehů a chráněných území (NATURA, CHKO, národní parky,…).

Projekt DANUBENERGY podpořený v rámci Central Europe Programme usiluje o:

• Produkci skladovatelných pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních procesů

• Využití extenzivně získávané biomasy s travních ploch podél říčních břehů a z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy.

V rámci projektu DANUBENERGY budou v partnerských regionech provedeny studie využití odpadní biomasy z údržby travních porostů pro výrobu pevného biopaliva (pelety/brikety). V další fázi projektu postupně proběhne ve vybraných lokalitách série demonstračních provozů mobilní jednotky pro zpracování odpadní biomasy na kvalitní biopalivo. Tato technologie vyvinutá v rámci projektu PROGRASS umožňuje souběžnou produkci bioplynu a pevného biopaliva, přičemž bioplyn je využíván k produkci elektřiny pro provoz jednotky a odpadní teplo k vysušení vyprodukovaných rostlinných pelet. Bližší informace k projektu PROGRASS naleznete zde.

Přehled partnerů projektu:

• Vedoucí partner: Energy Agency of the Regions, Rakousko

• Partner 2: AGIRE – Energy Management Agency, Itálie

• Partner 3: BIOMASA, Association of Legal Entities, Slovensko

• Partner 4: CATRO, Slovinsko

• Partner 5: Competence Centre Naturemanagement, Rakousko

• Partner 6: Environment Technique Baden Baden, Německo

• Partner 7: Energetická agentura Zlínského kraje, Česká Republika

• Partner 8: Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. , Maďarsko

• Partner 9: Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB, Německo

• Partner 10: Poznan University of Life Sciences, Polsko

• Partner 11: University of Kassel Faculty of Grassland Sciences, Witzenhausen, Německo

Oficiální internetové stránky projektu: http://www.danubenergy.eu/