Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

10. 10. 2008

Návod na zavedení energetického managementu

Zavedení energetického managementu I. stupně je nejjednodušší a prakticky beznákladové opatření sloužící vedení jednotlivých příspěvkových organizací k zefektivnění chodu energetického hospodářství daného objektu a optimalizaci spotřeb energií.


Aplikace jednotného systému pravidelného monitorování a vyhodnocování spotřeb energií v jednotlivých příspěvkových organizacích by mělo být prvním krokem k zavedení energetického managementu a přispěje ke zmapování skutečných energetických potřeb a jeho výsledkem bude získání přehledu o měnících se energetických spotřebách v průběhu celého roku a to jak u jednotlivých organizací, tak celku. Zkušenosti také dokazují, že již samotné zavedení sledování a vyhodnocování spotřeb energií přináší nezanedbatelné úspory energií a může zavčas napomoci odhalit případné závady na jednotlivých energetických systémech.

Zavedení pravidelného sledování spotřeb je prakticky beznákladové opatření nevyžadující žádné zvýšené personální a kvalifikační nároky na jednotlivé organizace.

Pro počáteční získání přehledu o průběhu spotřeb energií je vhodné provádět denní opisy obchodních (fakturačních) měřidel a s pomocí výpočetní techniky pravidelně spotřeby vyhodnocovat. Denní sledování a vyhodnocování spotřeb energií slouží především pro potřeby vedení jednotlivých příspěvkových organizací a má napomáhat k optimalizování spotřeb a k včasnému odhalení případných závad na energetickém systému objektu.

Úloha EAZK, o.p.s. v této fázi spočívá právě v napomáhání zavedení tohoto sledování poskytnutím jednoduchého počítačového programu, který po zadání hodnot z měřidel okamžitě vypočítává skutečnou spotřebu energií a formou grafů tuto spotřebu vizualizuje.

Je žádoucí, aby si jednotlivé organizace takto sledované denní spotřeby vždy po ukončení měsíce archivovaly, aby mohly posloužit v budoucnu pro porovnávání vývoje spotřeby, popřípadě ke zjišťování závad např. na měřicím systému.

Pro samotné dlouhodobé sledování spotřeb energií jednotlivých příspěvkových organizací u zřizovatele není nutné zasílat tyto měsíční soubory spotřeb. Zde postačí zaslání celkové měsíční spotřeby jednotlivých druhů energií. V podstatě by šlo každý měsíc o zaslání 3 až 4 hodnot (dle počtu energetických medií) od každé příspěvkové organizace.

Vzhledem ke značnému počtu příspěvkových organizací by mělo zavádění energetického managementu vč. pravidelného sledování spotřeb probíhat po etapách vždy pro stanovený počet organizací.

Je nutno zvážit, zda do systému sledování spotřeb zahrnout všechny příspěvkové organizace bez ohledu na roční spotřeby energií, nebo sledování provádět jen v sektoru školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury, kde je nastaven systém sledování nákladů na energie.

Předpokládaný časový horizont pro zavedení fungujícího systému sledování spotřeb u všech příspěvkových organizací je cca 2 roky.

Vzhledem ke značnému počtu příspěvkových organizací by bylo vhodné zřídit webové rozhraní, přes které by jednotlivé organizace mohly vstupovat na základě vlastního hesla do databázového systému zřizovatele a údaje o měsíčních spotřebách jednotlivých medií zde přímo zadávat.

Získaná data o měsíčních spotřebách energií se pak mohou archivovat a doplnit již existující databáze údajů o nákladech na provoz jednotlivých příspěvkových organizací.

Do budoucna mohou takto získané archivy spotřeb energií usnadnit jak plánování rozpočtů pro jednotlivé organizace, tak mohou sloužit jako podklady pro případný výběr dodavatelů na jednotlivé druhy energetických medií. Mohou také posloužit k porovnávání zařízení stejných typů s pohledu hospodárnosti provozu v návaznosti na případné investice do zlepšení energetických systémů budov a zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí.

Podklady k zavedení systému sledování spotřeb

Sledování energetického hospodářství a opisy stavů fakturačních měřidel jednotlivých energetických medií:

 1. Pravidelné sledování spotřeb energií (součást zavádění managementu I. stupně) je nástroj poskytující informace především vedení jednotlivých zařízení
 2. Zavedení pravidelného sledování spotřeb energií je nejednodušším a beznákladovým opatřením vedoucí k úsporám energií
 3. Na základě pravidelného sledování získá vedení jednotlivých zařízení přesný přehled o energetických spotřebách daného objektu
 4. Pro zmapování skutečného průběhu spotřeb energií je nutno provádět denní opisy spotřeb jednotlivých energetických medií.
 5. Opisy se provádějí na obchodních (fakturačních měřidlech) pro jednotlivá media
 6. K tomuto účelu je k dispozici jednoduchý počítačový program ve formátu Excel, který po zadání hodnot stavu měřidel okamžitě počítá skutečnou spotřebu energií a formou grafů tuto spotřebu vizualizue.
 7.  Při zavádění sledování spotřeb v tomto programu je třeba do záhlaví jednotlivých tabulek vyplnit název a adresu zařízení
 8. Do žlutě vyznačené buňky nad tabulkami pro každý druh energie je třeba napsat správnou konstantu měřidla. Jde zejména o konstantu u odběru elektřiny, která u větších odběrů nebývá 1. Hodnota konstanty bývá uvedena na faktuře. Toto je velmi důležité, jinak nebude vypočítaná spotřeba odpovídat skutečnosti.
 9. Stavy jednotlivých měřidel se zapisují pouze na list stavy. Do ostatních listů tabulek a grafů se přepisují automaticky.
 10. V případě dvoutarifního elektroměru se odečty vysokého tarifu zapisují do sloupce elektřina VT a odečty nízkého tarifu do sloupce elektřina NT. V případě jednotarifního elektroměru se stavy zapisují do sloupce elektřina VT.
 11. Opisy by se měly provádět denně přibližně ve stejnou hodinu, aby nedocházelo ke zkreslování denních spotřeb.
 12. Pro možnost vyhodnocování spotřeby tepla (plynu) v závislosti na venkovní teplotě se ve stejnou dobu opisuje také venkovní teplota.
 13. U zařízení, která nejsou v provozu v sobotu a neděli (svátky) se opis provede v poslední pracovní den před volnem a pak první pracovní den po volnu.
 14. Pro správnou funkci programu je třeba doplnit stavy za volné dny odhadem. (např. rozdílem stavů před a po volnu vyděleným počtem volných dnů + 1)
  Příklad: páteční stav opisu 2154
    pondělní stav opisu 2220
    rozdíl  66
    počet volných dnů 2+1
    vypočtený denní rozdíl 22
       
  Do odečtů se pak dopíší tyto stavy
    dopsaný sobotní stav 2 176
    dopsaný nedělní stav 2 298
 15. Při správném provádění opisů lze po určité době (zmapování průběhu odběrů) zavčas odhalit případné poruchy energetického zařízení či závadu na měření.
 16. Poslední stav pro končící měsíc se opisuje prvního následujícího měsíce.
 17. Po ukončení měsíce se soubor archivuje a stávající soubor se připraví na nový měsíc.
 18. Změny na nový měsíc se provádějí pouze na listu stavy. Poslední stav ukončeného měsíce se napíše jako výchozí pro nový měsíc, ostatní stavy se vymažou a zaktualizuje se datum. Do dalších tabulek a grafů se tyto změny zapisují automaticky.
 19. Při zavádění sledování spotřeb Vám bude nápomocna Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. – www.eazk.cz
 20. Kontakty : Ing. Miroslava Knotková tel. 577 043 940, Ing. Jan Vidomus tel. 577 043 943
 21. V počátečním stadiu zavádění sledování v zájmu odstranění případných nesrovnalostí či nejasností bude vhodné zasílání archivovaných měsíčních souborů spotřeb od jednotlivých organizací emailem na pracoviště EAZK - email: info@eazk.cz

 Vzorová tabulka pro sledování spotřeb elektřiny, plynu, tepla, vody a teploty pro stažení ZDE