Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Ochrana osobních údajů

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., Třída T. Bati 21, 769 01 Zlín, IČO 27688313, je obecně prospěšnou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavními úkoly společnosti jsou:

 • Konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti
 • Propagace a publikace příkladů dobré praxe
 • Analytické a koncepční práce
 • Iniciování a příprava projektů v oblasti energetiky
 • Podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí
 • Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů

V rámci zajišťování svých činností provádí Energetická agentura Zlínského kraje, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. evidence databáze profesních skupin
 2. evidence adres pro zasílání pozvánek na semináře, workshopy, konference a zasílání informací a aktualit,
 3. projekty, žádosti o dotace a poskytování služeb obecně hospodářského zájmu
 4. prezentace činností Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.
 5. zajišťování smluvních vztahů

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí (např. semináře, workshopy, konference atd.) pořádaných Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce nebo realizace konkrétních projektů, do kterých je organizátor akcí zapojen. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, udělení souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování a zároveň se řídí platnými právními předpisy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány
 • Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Energetické agentuře Zlínského kraje, o.p.s. poskytl/a,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči Energetické agentuře Zlínského kraje, o.p.s. uplatňujte cestou referenta správy osobních údajů.Referent správy osobních údajů:
  Tomáš Perutka
  Tř. T. Bati 21
  760 01 Zlín
  email: tomas.perutka@eazk.cz, tel.: 603 883 777